സത്യവേദപുസ്തകം

[Malayalam Holy Bible]

ദയവായി മലയാളത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ: