Lazaro Ludoviko Zamenhof – Dua Libro de l’ Lingvo Internacia

 226 total views,  1 views today

Elirante ankoraŭ unu fojon antaŭ la estimata publiko, mi sentas la devon antaŭ ĉio danki la legantan publikon por la viva kunsento, kiun ĝi montris por mia afero. La multaj promesoj, kiujn mi ricevas, kaj el kiuj tre granda parto estas subskribita “senkondiĉe”, la leteroj kun kuraĝigoj aŭ konsiloj—ĉio tio ĉi montras al mi, ke mia profunda kredo je l’ homaro min ne trompis. La bona genio de l’ homaro vekiĝis: de ĉiuj flankoj al la laboro ĉiuhoma venas amasoj, kiuj ordinare estas tiel maldiligentaj por ĉia nova afero; junaj kaj maljunaj, viroj kaj virinoj—rapidas porti ilian ŝtonon por la granda, grava kaj utilega konstruo. Vivu l’ homaro, vivu la frateco de l’ popoloj, vivu eterne!

En mia unua verko mi diris, ke mian laboron mi prezentas je l’ tempo de unu jaro al la juĝo de l’ tuta mondo; kian pasus la jaro, mi intencis eldoni libreton, en kiu estus analizitaj ĉiuj pensoj esprimitaj de l’ publiko, kaj uzinte tiujn, kiuj efektive estus bonaj, mi donus al la lingvo la finan formon, kaj post tio ĉi oni jam povus komenci la eldonon de plenaj vortaroj, libroj, gazetoj kaj cetere, ĉar tian la lingvo jam estus trairinta la juĝon de l’ tuta mondo, kaj ĉiuj plej gravaj malbonaĵoj, kiuj povus esti trovitaj en ĝi, ĉar en verko de unu homo,—estus jam pli aŭ malpli forigitaj. Mi efektive intencis silenti en la daŭro de tuta jaro. Sed de l’ tago, kian eliris mia libreto, mi komencis ricevi multon da leteroj kun demandoj kaj kun petoj rapidigi l’ aferon. Respondi je ĉiu letero aparte estas por mi ne eble, kaj tial mi decidis respondi publike je ĉiuj demandoj kaj proponoj, ĉar tiel unu respondo povas servi por multaj demandantoj. Ĉiuj respondoj faros unu libron, kiu prezentos daŭrigon de l’ unua libro, kiun mi eldonis. Sed se mi volus la respondojn je ĉiuj demandoj eldoni kune, en unu libro, mi devus tro longe atendigi miajn korespondantojn, dum tiu libro estos preta kaj eldonita,—tiom pli, ke konstante al mi venas novaj demandoj; tial mi decidis eldoni la libron kun la respondoj—per apartaj kajeroj, kiuj estos ellasataj en la daŭro de la tuta jaro 1888 periode, kun intertempoj de ĉirkaŭ du monatoj de unu kajero ĝis la venonta. En tiuj ĉi kajeroj ĉiujdemandoj estos responditaj; je l’ fino de l’ jaro 1888 eliros la lasta kajero, kaj la “Dua libro de l’ lingvo internacia” estos finita.

EText-No. 20006
Title: Dua Libro de l’ Lingvo Internacia
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: cache/generated/20006/pg20006.epub

EText-No. 20006
Title: Dua Libro de l’ Lingvo Internacia
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: 2/0/0/0/20006/20006-h/20006-h.htm

EText-No. 20006
Title: Dua Libro de l’ Lingvo Internacia
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: 2/0/0/0/20006/20006-0.txt
Link: 2/0/0/0/20006/20006-8.txt
Link: 2/0/0/0/20006/20006.txt

EText-No. 20006
Title: Dua Libro de l’ Lingvo Internacia
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: 2/0/0/0/20006/20006-h.zip

EText-No. 20006
Title: Dua Libro de l’ Lingvo Internacia
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: 2/0/0/0/20006/20006-0.zip
Link: 2/0/0/0/20006/20006-8.zip
Link: 2/0/0/0/20006/20006.zip