EBOOKS AND AUDIOBOOKS DISTRIBUTION

Amazon: [Kindle]

Audible [audiobook] [curatela]

GooglePlay [audiobooks]

Mondadori Store [audiobooks] [ebooks]

Kobo [audiobooks/ebooks]

Libraccio [audiobooks] [ebooks] [classicistranieri] [curatela]

Libreria Universitaria [ebooks]

IBS [audiobooks/ebooks]

LaFeltrinelli [audiobooks/ebooks]

Youcanprint [audiobooks/ebooks]

Barnes and Noble: [audiobooks/ebooks]

Findawayvoices Shop [audiobooks]

StreetLib: [audiobooks/ebooks]

Audiobooks.net [audiobooks]

Casa del libro [ebooks]

Libro.fm [audiobooks]

Gandhi [audiobooks/ebooks]

Web Analytics
Wikipedia:Samfunnshuset - Wikipedia

Wikipedia:Samfunnshuset

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket


Snarveg:
WP:S
WP:s

Samfunnshuset

Her kan du skrive nett det du ønskjer å diskutere eller spørje om når det gjeld Nynorsk Wikipedia!
Sjå òg epostlista WikiNN-l - innføring i Wikipedia - international users / internationale Benutzer

>> Skriv ein kommentar
>> Kjellaren (arkivet)

[endre] Om Samfunnshuset

På Samfunnshuset kan ein spørje om eitt og hitt om ein ikkje finn det andre stader, eller diskutere aktuelle Wikipedia-saker og problem.

Samfunnshuset vert lett fullt og rotete, difor forsøker vi å halde diskusjonane innanfor treffande kategoriar på eigne diskusjonssider. Før du byrjar ein ny tråd bør du difor sjå etter om det er oppretta ei eiga diskusjonsside for det temaet du ønskjer å ta opp. (Sjå pågåande drøftingar nedanfor.)

Om du skal opprette ei ny diskusjonsside må du hugse å legge ho i Kategori:Wikipedia-diskusjonar (med koden «[[Kategori:Wikipedia-diskusjonar]]» heilt øvst på sida (for å unngå tekniske problem). Nye diskusjonssider vert lagde inn som heilt vanlege artiklar under til dømes: «Wikipedia-diskusjon:Stort stridstema».

Merk: Om du er usikker på om temaet du vil ta opp treng ei eiga diskusjonsside, er det sjølvsagt lov å ta opp temaet her i Samfunnshuset ved å trykke på «skriv ein kommentar» øvst på sida.

Heddal stavkyrkje i 1880-åra

I samfunnshuset samlar dei seg; storfolk og smått!


Innhaldsliste

[endre] Pågåande drøftingar

[endre] Meldingar, ymse

[endre] Kjelder og fotnotar

Ser at /<References//> vert bytta ut med /{/{fotnoteliste/}/}. Å ha eit norsk namn er bra, men fotnotar er ikkje det same som kjelder.

Kjelder («references» på vesterøybuarane sitt målføre) er litteratur som det vert synt til i artikkelen, for å fortelja lesaren kvar han/ho kan finna meir utfyllande stoff om ein bestemt påstand, eller for å domumentera kvar opplysningane i teksten er henta frå.

Eg meiner òg at det bør skiljast mellom kjeldetilvisningar og meir generellt bakgrunnstoff, som til dømes heimesidene til eit føretak, ein kommune, osb. (dette vert i stor grad gjordt på Wikipedia).

Fotnotar treng ikkje visa til annan litteratur, men vert ofte nytta for å skyta inn ein kommentar som vil bryta flyten i hovudteksten. Ein fotnote kan gjerne visa til kjelder, med det bør skje ved ei kjeldetilvisning.

I tillegg til Mal:Fotnoteliste treng vi Mal:Kjeldeliste.

Kjelder og fotnotar bør dessutan ha forskejllig form. Kva med å syna kjelder til dømes slik:

[endre] Kjelder

 • [1] Hütten, H., Motoren - Technik - Praxis - Geschichte, 10. utg., Motorbuch Verlag, 1997.

og fotnotar slik:

[endre] Fotnotar

 • 1. Må ikkje forvekslast med ....


--Sigmundg 12:29, 16 mars 2008 (CET)

Eg trur ikkje ref-systemet kan gje meir enn éi liste, så det er ikkje teknisk mogleg å skilje mellom kommentar/fotnotar og referansefotnotar om me hadde villa. Dette blir ein uansett oppfordra til ikkje å gjera i til dømes MHRA-stilen.
Men éi overskrift for kjelder, éi for fotnotar og éi for bakgrunnsstoff er eg med på (og som du seier blir det ofte gjort slik). --Ranveig 14:10, 16 mars 2008 (CET)

Jau, MHRA style guide skil mellom fot- og endenotar og kjelder:

9 Footnotes and endnotes
10 References

Å nytta separate overskrifter hjelper, men det ville sjå ryddigare ut om kjeldetilvisningar kunne gjerast slik [1] og fotnotar kunne visast til slik 1. --Sigmundg 14:56, 16 mars 2008 (CET)

Eg meiner framleis at det bør skiljast mellom referansar og fotnotar. Det får så vera at dette ikkje er vanleg innan humaistiske fag. Innan ingeniørfag er referansar og fotnotar to heilt forskjellige ting. Der viser ein referanse til anna literatur, medan ein fotnote er forfattaren sin kommentar. Sjølv om WP-programvaren ikkje støttar eit slikt skilje i dag er det fullt muleg å laga ei teknisk løysing for dette. Eg meiner at det bør prioriterast.
Mange artiklar på nynorsk WP har rot med denne samanblandinga, sjå til dømes artikkelen Helgelandsmoen. Slik kan vi ikkje ha det. --Sigmundg 00:32, 27 mai 2008 (CEST)
Mi meining er at me ikkje skal ha fotnotar i tydinga kommentarar til teksten. Teksten i eit leksikon bør vera slik at dette ikkje er naudsynt. Spesielt gjeld dette wikipedia, kor «forfattaren» er enno ein mindre interessant person enn elles. --Ekko 09:07, 27 mai 2008 (CEST)
Det har du heilt rett i. Fotnotar er ikkje naudsynte i eit leksikon. Eg skjønar absolutt ikkje kvifor humanistane instisterer på å kalla referansar for fotnotar. I vitskaplege artiklar var det på 1800-talet vanleg å lista referansar nedst på sida. Kanskje det er denne tradisjonen som heng att hjå humanistane? Missvisande er det i alle høve.
Framlegg: Mal:Fotnoteliste bør erstattast av Mal:Referansar, eller Mal:Kjelder.
--Sigmundg 17:36, 27 mai 2008 (CEST)
Samd i at malen bør døypast om for å gjere det klårare kva han er til. Men me nok ta omsyn til tekniske manglar i dagens WikiMedia-løysing. Her blir alle ref omsett til sluttnotar, som i 99,9 prosent av falla her på nn er referansar (dei forklarande fotnotar som finst bør slettast, då dei gir liten verdi i eit medium som ikkje er papir (der fotnoten står nedst på sida den er referert til)). --Bep 21:55, 27 mai 2008 (CEST)

[endre] Orientering om Wikipedia til FAD

Vi er spurt om å gi en orientering om Wikipedia og lignende systemer til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Dette vil i utgangspunktet bli før sommeren. Jeg vil tro at det som er aktuelt å ta opp er hva som fungerer og hva som ikke fungerer i en wiki, om det er en kvalitetskontroll og hvordan den foregår, og hva som får de sosiale delene av nettsamfunnet til å fungere. Er det noen som ønsker å ta opp viktige ting på et slikt møte? Jeg vil tro det blir 2-3 litt større foredrag og rom for noen kortinnlegg i tillegg. — Jeblad 16. mai 2008 kl. 12:36 (CEST)

Jeg har begynt på noen punkter til et foredrag, det er fritt frem for å bidra der. Det er heller ikke gitt at jeg holder et slikt foredrag selv, og dersom noen bruker punktene over som grunnlag for et foredrag så er det helt greit for min del. mvh - Ulflarsen 18:42, 19 mai 2008 (CEST)

[endre] Ny filopplastingsside

Ei ny filopplastingsside med javascript er utvikla, ein førebels versjon av sida på bokmål ligg her, sjå ellers Commons:Commons:Village pump#New upload form for meir informasjon og andre språkvariantar.

Eg byrja såvidt på ei omsetting til nynorsk medan eg gjorde førsteutkast til bokmålsversjonen, men fann ut at dette vart for vanskeleg for meg. Men om det er av interesse har eg byrja å leggje til rette for at meir kvalifiserte folk kan ta seg av ordlyden, og så kan eg leggje det inn i dei rette "message-filene" på Commons (berre admins kan redigere dei). Sjå commons:user:finnrind/trans for ei byrjing. Eg gjer ikkje meir førebels før eg ser om nokon er interessert. Finn Rindahl 00:11, 20 mai 2008 (CEST)

Det nye opplastingsskjemaet har no erstatta det gamle som "default", det er framleis mogleg å belgje versjonen utan javascript. Eg slettar omsettingskladden eg byrja med får nynorsk no, i samband med at eg ryddar litt før eg tek ein wikipause. Ettersom ingen har vist interesse for å få ein nynorsk versjon får nynorskbrukarane klare seg med bukargrensesnitt på bokmål eller engelsk, eller for den del Katalan - den språkversjonen vart ferdig implementert i går. Helsing Finn Rindahl 30. mai 2008 kl. 11:10 (CEST)

[endre] Kart over kommuner etter målform??

Er det noen her som veit om noen kart over nynorskens versus bokmålets utbdredelse? --Oddeivind 21:26, 21 mai 2008 (CEST)

Sjå her. --Harald Khan Ճ 21:46, 21 mai 2008 (CEST)
Overraskende mange nøytrale kommuner egentlig. --Oddeivind 21:58, 21 mai 2008 (CEST)
Ifølgje wikipediaartikkelen på engelsk wikipedia er det 161 bokmålskommunar, 116 nynorskkommunar og 156 nøytrale kommunar (mellom dei Bergen). --Harald Khan Ճ 22:06, 21 mai 2008 (CEST)
Det er ikkje rett, i følgje Lovdata(bokmål) er det 160 kommuner som har vedteke bokmål, 114 nynorsk og 156 kommuner er nøytrale. (merk dog at Frei (nøytral) og Kristiansund (bokmål) er no ein kommune og tel her som bokmål, eg veit ikke om dei har noke vedtak, men antar Kristiansunds). Burde også vere eit mindre kart som visar fylkesmåla. Røed (nb) 00:30, 22 mai 2008 (CEST)
Er det noen som veit hva det egentlig innebærer at en kommune er nøytral?? --Oddeivind 15:37, 23 mai 2008 (CEST)

[endre] Robotar og edderkoppar

Google sine botar indekserer brukarsidene og brukardiskusjonane her på nn, er dette verkelig ynskjeleg? På dei fleste andre prosjekta har dei valgt å hindre dette. - Soulkeeper 12:57, 23 mai 2008 (CEST)

Nei. Anders 13:39, 23 mai 2008 (CEST)
Sjå også: Wikimedia Blog: robots.txt --Jorunn 14:43, 23 mai 2008 (CEST)
Så, nokon har sendt inn namneromma på nn for utelukking? --Harald Khan Ճ 19:20, 23 mai 2008 (CEST)
Neida, som standard indekseres alle sider; det er bare ikke forespurt på bugzilla at sider med prefikset Brukar: osv ikke skal indekseres. Se helt nederst i robots.txt, vi på no: forespurte dette i bug 11432. — H92 (d · b · no) 21:42, 23 mai 2008 (CEST)
Jau, og derfor er eg interessert i om nokon har bedt om dette på Bugzilla ;-) --Harald Khan Ճ 22:29, 23 mai 2008 (CEST)
Ettersom folk spør først no, går eg ikkje ut ifrå det. Det er nok kanskje best nokon opnar ein bug, så noko skjer. Skulle det likevell vise seg å vere rapportert frå før gjer det vel lite om det vert purra på. Anders 23:28, 23 mai 2008 (CEST)
Den som tek på seg den jobben kan sikkert kopiere og endre lista frå robots.txt bug # 11432 for no. Er det andre sider her på nn som bør vere med? --Bep 23:41, 23 mai 2008 (CEST)

OK, har sendt inn her: Bug 14393. Skulle det vera fleire namnerom/sider, so får me leggja dei til etter kvart. --Harald Khan Ճ 3. juni 2008 kl. 16:55 (CEST)

Det bruker ofte være nødvendig å referere til diskusjon på wikien når man legger inn slike forespørsler. ZorroIII 3. juni 2008 kl. 23:05 (CEST)
Det gjer meining. Lagt til som kommentar. --Harald Khan Ճ 4. juni 2008 kl. 12:21 (CEST)

[endre] Plasseringskart for stader i Noreg

nl.wikipedia brukar kartet fil:Norway-equidist.png til å lage kart som viser plasseringa til stader i Noreg. Det er ein veldig nyttig funksjon (det fyrste eg vil vite om ein plass er kor han er), men kartet er vel for grovkalibra til at det er vetugt å bruke det her. Ein må vel vente at folk som les nn:Grua vil tykkje at prikken på kartet i artikkelen nl:Grua er så lite fininnstilt at det vert oppfatta som for unøyaktigt til å vere nyttig? --Jorunn 19:08, 23 mai 2008 (CEST)

Rart du skulle nemne det. Eg leita seinast tidlegare i dag etter betre kart som kan nyttast, for eg mislikar sterkt det kartet me brukar i dag. Eg har leita etter kart som me kan modifisere og kalle vårt eige, men det finst ikkje gode nok kart. Eg ser for meg at me zoomar inn på fylkesnivå, eller i det minste deler inn landet i regionar, og på slike kart syns eg det bør være både kommune- og fylkesgrenser. Denne typen kart finst ikkje på nettet trur eg. I alle fall ikkje fritt tilgjengeleg og eg har heller ikkje funne kart som eg kan modifisere. Det som hadde vore greit med fylkeskart er at dei då kan brukast i malen for norske stader slik at han automatisk hentar inn riktig kart når ein har skrive inn fylke og koordinatar. Det hadde vore null problem om me berre hadde hatt karta. Eg trur nok me må laga karta sjølv på eit vis. --Frokor 21:38, 23 mai 2008 (CEST)
Eg ser på dei karta du har prøvt ut; det ser eigentleg ganske lekkert ut, men eg saknar ein referanse eller to (for meg som ikkje kjenner Hordaland ut og inn kunne tenkje meg å vite kor det ligg i høve til t.d. Bergen). Samd i at kart er svært viktig, eg har googla litt sjølv, men det synest som alle dei gode karta er stempla med ei form for ufri lisens. --Bep 00:59, 24 mai 2008 (CEST)
Eg har laga kart for alle fylka no og lasta på Commons. Det er derimot litt jobb å finne koordinatane. Koordinatane i biletkantane må stemme nøyaktig overeins med virkeligheita for at det skal fungere. Har laga eit døme her som viser korleis norske stad-malen vil fungere der kartet vert henta automatisk. Når det gjeld referansepunkt, så kunne jo t.d. Bergen blitt merka av her, men det er litt problem med innlandsfylka (Hedmark og Oppland) som ikkje har nokon referansepunkt. Mjøsa er t.d. ikkje med på kartet. Derfor hadde eg eigentleg ynskt i det minste å ha kommunegrensene på kartet, men som sagt så er det vanskeleg å finne slike kart. Me får nøye oss med desse i første omgang til me finn ei betre løysing. Eg syns uansett dette er ei betre løysing enn kartet over heile Noreg som er i bruk no. --Frokor 01:29, 24 mai 2008 (CEST)
Glimrande jobba, dette var eit løft for artiklane. Enkelte fylkeskart er betre enn andre (der ein har nokre referansepunkt, som kystlinje eller fjordar), men eg er samd i at dette er eit bra kompromiss. Ein liten ting: Stadnamnet er litt vanskeleg å lese enkelte stader; kunne det vere ein tanke å sette ein farge på fonten og gjere den utheva? --Bep 17:50, 24 mai 2008 (CEST)
Eg har tenkt på det same. Kanskje like greit å berre fjerne teksten. Det bør jo ikkje herske tvil om kva kartet viser likevel. --Frokor 17:52, 24 mai 2008 (CEST)
Eg tykkjer teksten bør stå der (det er lite tekst på desse karta frå før), men ein farge som gir god kontrast mot både lys grått og svart ville gjere seg bra. --Bep 18:01, 24 mai 2008 (CEST)
Eg la i staden på ein bakgrunn bak teksten med same gråfarge som resten. Ser betre ut no. --Frokor 18:08, 24 mai 2008 (CEST)
Mykje betre, ja. Eg greier ikkje heilt å bestemme meg, kanskje fleire får sei si meining... Men eg tykkjer denne bakgrunnen i enkelte høve bryt litt vel mykje i kartbakgrunnen, og då heller eg kanskje meir for å berre ha den raude prikken og droppe teksten. Men dette er ein detalj, det tek seg alt i alt svært godt ut. --Bep 22:08, 24 mai 2008 (CEST)
Mykje bra. --Sigmundg 22:12, 24 mai 2008 (CEST)
Jippi! --Jorunn 23:09, 24 mai 2008 (CEST)
Sei forresten i frå om nokon oppdagar stader som vert plassert unøyaktig. Ein hundredels desimal eller to feil kan faktisk flytte punktet eit stykke bort, og i tillegg kan det t.d. vere større avvik i midten av kartet enn i kantane som eg ikkje har oppdaga. --Frokor 23:45, 24 mai 2008 (CEST)
Skei_i_Jølster ligg ved Kjøsnesfjorden, men det ser ikkje ut til å vere mykje fjordar her... --Bep 00:04, 25 mai 2008 (CEST)
Det er ikkje noko ferskvatn på karta, verken Jølstravatnet eller Mjøsa.
Gamle Ølen kommune er med på Hordalandskartet, sjå Ølensvåg. --Jorunn 01:00, 25 mai 2008 (CEST)
Korleis skal Ølen kunne hjelpe meg om eg ynskjer å sjå Jølstravatnet? Jau, eg forstår, eg er berre litt kranglevoren av meg etter at Noreg ikkje vann GP-finalen. Eg kunne ynskt kart med ferskvatn, men dette er mykje betre enn slik det var før (som var ingenting). Usikker på om fylkesgrenser er meir viktig enn innsjøar. --Bep 02:25, 25 mai 2008 (CEST)
Nei, karta er særs mangelfulle. Det stod mellom kart med fylkesgrenser eller kart utan fylkesgrenser, men med innsjøar, så eg valde det første. Om nokon finn eller lagar nokre betre så hadde det vore veldig bra. --Frokor 01:08, 25 mai 2008 (CEST)
Eg har laga eit nytt kart for Østfold. Korleis såg det ut? Eg treng ei tilbakemelding på om eg skal lage slike for heile landet før eg lagar fleire, for det var ein del jobb. Det vert uansett ikkje denne veka. Skal på meteorologkurs i Exeter i England kommande veke. --Frokor 15:34, 25 mai 2008 (CEST)
Det ser fint ut. Kanskje det ville hjelpa mange (meg til dømes) om kjendte landemerke, som store vatna og elver, hadde namn?
Eg vonar at dei tek for seg korleis ein melder finver på meteorologkurset, men sidan det er i England er eg redd for at du vil læra mest om å melda skodde. Slike kurs burde haldast ved Middelhavet. --Sigmundg 15:45, 25 mai 2008 (CEST)
Må berre opplysa om at det har regna jamt her på vestbreidda av Nordsjøen dei siste dagane, etter ei veke med berre sol og glede. Eg let einkvar finna si eiga forklaring på det. --Ranveig 28. mai 2008 kl. 23:25 (CEST)
Hehe ja. Det ser i alle fall ut til å vere finare ver her heime enn der neste veke.
Problemet med tekst som ligg fast på kartet er at det stundom vil kome tekst oppå slik det er no. Då bør me i så fall fjerne teksten ved sidan av merket, men det går jo an. --Frokor 15:50, 25 mai 2008 (CEST)
Redigerer du karta manuelt i eit biletehandsamingsprogram? I prinsippet kunne kanskje dette gjerast automatisk, til dømes i PHP. Men eg har inga erfaring med kart, så det er kanskje meir komplisert enn eg biller meg inn. --Sigmundg 17:13, 25 mai 2008 (CEST)

[endre] Unorsk datostempling

Er det andre som har ergra seg over det manglande punktumet i datoar i signaturar og historikkar? Og, viktigare, er det nokon som veit kvar dette kan ordnast? --Ranveig 11:38, 24 mai 2008 (CEST) (24. mai, då vel!)

Vel, om ein skal gjere noko, kvifor ikkje innføre ISO-standarden (YYYY-MM-DD) ? Hogne 12:45, 24 mai 2008 (CEST)
Språkrådet tilrår ISO-standarden for internasjonal korrespondanse. men tradisjonell norsk skrivemåte på norsk. Den nynorske Wikimedia-utgåva hadde punktum tidlegare, det må ha forsvunne ved ein eller annan feil. --Ranveig 12:54, 24 mai 2008 (CEST)
Fordi YYYY-MM-DD er skrivefeil/meiningslaus på norsk (jamfør Språkrådet)? Offisiell skrivemåte er t.d.
 • den 5. juni 2006
 • 5. juni 2006
 • 5.6.2006
 • 05.06.2006
 • 5.6.06
 • 05.06.06
Held fast ved riktig norsk, seier eg!
(PS: Eg trur Språkrådet meiner å si at YYYY-MM-DD kan brukast i engelskspråkleg korrespondanse. Språkrådet har likevel ikkje i oppgåve å normera engelsk, så det rådet kan ein sjå bort frå når det gjeld norsk språk) 67.228.101.165 12:56, 24 mai 2008 (CEST)
Ikke bare engelsk. Svenskene putter også måneden før dagen. ISO 8601 kan ingen misforstå, det er ingen tvil om når 2008-05-24T20:06:00+02:00 er. — H92 (d · b · no) 20:07, 24 mai 2008 (CEST)

Denne wikiens signatur er direkte basert på den engelske, f.eks. kommer tid før dato. På bokmål/riksmålspedia har vi dd. MMM ÅÅÅÅ kl. hh:mm (CE(S)T). Det skulle ikke være noe problem å forespørre dette på Bugzilla:. — H92 (d · b · no) 19:04, 24 mai 2008 (CEST)

Då har Jon Harald Søby snakka med dei rette personane og datostemplinga er blitt rett, han fortener mange lovord for det! --Ranveig 28. mai 2008 kl. 23:20 (CEST)

[endre] Automatisk arkivering av Samfunnshuset

Da kan man jo etterhvert sette i gang automatisk arkivering også her! ZorroIII 5. juni 2008 kl. 20:00 (CEST)
Svært gjerne! ...Melder du deg frivillig? --Ranveig 5. juni 2008 kl. 20:15 (CEST)

Jeg kjørte nå en test på Brukar:ZorroIII/arkivtest, som var en kopi av samfunnshuset. Arkiveringa fungerte der fint, men vær oppmerksom på at denne arkiveringstesten ble kjørt med meget aggressiv arkivering. Alt eldre enn 1 dag ble arkivert. Likevel gir det et inntrykk av hva som vil skje om man setter i gang slik arkivering. De arkiverte debattene havnet som månedlige arkivsider, se


ZorroIII/arkivtest ZorroIII/arkivtest/Arkiv/2008/april ZorroIII/arkivtest/Arkiv/2008/februar
ZorroIII/arkivtest/Arkiv/2008/mai ZorroIII/arkivtest/Arkiv/2008/mars

.

Scriptet jeg kjører er et standard script som er tilpasset norsk tidsangiving og brukes i dag til å arkivere Wikipedia:Torget og en del brukerdiskusjonssider på nowiki (men altså IKKE Tinget). Ved å legge inn en usynlig mal øverst på sider som ønskes arkivert kan man selv bestemme arkiveringsparametrene. Se øverst i wikikoden på Torget for den som brukes der. Jeg kommer til å sette i gang daglig kjøring av scriptet men jeg vil ikke sette inn malen noe sted. Det er altså opp til hver enkel om man ønsker arkivering og hvordan man vil ha den. For full beskrivelse av mulighetene, se en:User:MiszaBot/Archive_HowTo. ZorroIII 5. juni 2008 kl. 21:48 (CEST)

Så ved å lime den malen inn på si eiga brukarside kan boten arkivere sida automatisk?Det kan jo vera greitt det og. Uansett, Eg er trur eg er einig med tidlegare diskusjonar om at arkivering av Samfunnshuset så sjeldan som kvar månad er greitt nok. Anders 5. juni 2008 kl. 23:40 (CEST)
Ja, alt og alle diskusjonssider kan arkiveres. Eneste begrensingen er at arkivet må ligge som en underside av siden som arkiveres. Man kan selv bestemme hvor gamle trådene må være før de arkiveres og om arkivet skal være løpende eller datobestemt. ZorroIII 7. juni 2008 kl. 02:32 (CEST)

Då føreslår eg å legga inn dette øvst i Samfunnshuset:

{{Wikipedia:Samfunnshuset
|algo = old(30d)
|archive = Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/%(year)d/%(monthname)s
}}

Slik eg forstår det vil då trådar det ikkje har vore diskusjon i dei siste 30 dagane bli flytta til ei arkivside for månaden dei sist blei diskutert i. --Ranveig 7. juni 2008 kl. 15:13 (CEST)

Det vil ikke virke, scriptet ser etter "malen" Brukar:ZorroIII/arkivkonfig. Syntaksen blir noe ala:
{{Brukar:ZorroIII/arkivkonfig
|algo = old(30d)
|archive = Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/%(year)d/%(monthname)s
}}
Om det er ønskelig med en standard topptekst på arkivsider kan det angis. På nowiki legges det inn no:Mal:Arkiv øverst på arkivsidene. ZorroIII 7. juni 2008 kl. 16:45 (CEST)

Er det mogeleg å kun sorere etter år, ved å utelate (monthname)s? Anders 7. juni 2008 kl. 17:45 (CEST)

Ja, det kan man gjøre. Slik kan man tilpasse arkiveringen til eksisterende arkivering og trafikk. Vær oppmerksom på at det er datoen når siste innlegg i tråden ble skrevet som avgjør hvor en tråd arkiveres, ikke tidspunktet for arkiveringen. En alternativ til datobasert arkivering er å arkivere i løpende arkiv, hvert med x tråder og/eller y kB før et nytt arkiv opprettes. ZorroIII 7. juni 2008 kl. 19:27 (CEST)

Scriptet kjører forøvrig hver kveld, slik at det er klart for arkivering av det man ønsker. ZorroIII 14. juni 2008 kl. 08:52 (CEST)

Greitt, då legg eg inn dette:
{{Brukar:ZorroIII/arkivkonfig
|algo = old(30d)
|archive = Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/%(year)d
|archiveheader = {{Arkiv|{{Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv}}}}
}}

Så har ein dagen på seg til å protestera eller fiksa. Me treng mellom anna ein arkivmal først. --Ranveig 14. juni 2008 kl. 09:20 (CEST)

Kva med gamle diskusjonar som er arkiverte på gamlemåten? Skal me ha to arkiv, eller skal ein leggje alt nytt og gamalt inn i eit nytt STORT samfunnshus for seg, og flytte tilbake til det rette samfunnshuset når Zorrobot har arkivert alt saman? Det siste lagar nok litt ekstra arbeid, men då får me no alt arkivert på same måten, noko som kanskje kan vere greitt, kva tykkjer folket? Anders 14. juni 2008 kl. 13:55 (CEST)
I teorien kan man legge det gamle arkivet tilbake hit og trådene vil da bli sortert i arkivsider i henhold til valgt arkiveringsmåte (pr år). Si evt i fra på IRC så kan jeg kjøre en manuell jobb. ZorroIII 15. juni 2008 kl. 09:41 (CEST)

Ein liten ting ang. rettskrivinga til botten; 'arkiverar' er bergensk; på nynorsk stavast det 'arkiverer'. --Harald Khan Ճ 15. juni 2008 kl. 18:01 (CEST)

Da skal det være fikset. ZorroIII 15. juni 2008 kl. 23:59 (CEST)

[endre] Account created automatically

No er eg nysgjerrig på kva dette går ut på! Eg ser vi har fått opp fleire slike i løpet av den siste timen? --Krekling 20:31, 27 mai 2008 (CEST)

Det skyldast kontosamanslåing. Dei som er administratorar treng ikkje å registrera seg når dei skal logga på ein ny wiki dersom dei har opna for kontosamanslåing. Kontoen deira blir automatisk oppretta med ein gong dei loggar seg på første gongen. Eg har sjølv konto på godt og vel over 30 ulike wikipediar, størsteparten oppretta automatisk ved innlogging. --Harald Khan Ճ 21:12, 27 mai 2008 (CEST)
Men det var valdsamt til kontooppretting akkurat no; etter å ha sett litt på siste endringar hos ulike wikipediar kan sjå ut som kontoane no kanskje blir oppretta utan innlogging, men eg veit ikkje. --Harald Khan Ճ 21:20, 27 mai 2008 (CEST)

Kontosamanslåing er visst nett no tilgjengeleg for alle brukargrupper og ikkje berre adminstratorar; då er det vel derfor. --Harald Khan Ճ 21:29, 27 mai 2008 (CEST)

Det ble åpnet i går ja, og da begynte siste endringer å floodes med brukeropprettelser. Allerede er det opprettet drøye 3000 SUL-kontoer siden i går. Fra en viss revisjon og utover (som WM-wikiene er oppdatert til) skjules automatiske brukere fra siste endringer, og jeg sendte en mail til pywikipedia-l, og det ble implementert en funksjon som oppdager og ignorerer automatiske brukere. En rå liste over alle SUL-brukere finnes her, og en søkbar en finnes her. Krekling: Forøvrig, hvis du ikke har funnet ut hvor man slår sammen kontoene, så er det på Spesial:MergeAccount. Har du kontoer på andre wikier med andre brukernavn kan det være lurt å få de omdøpet først. — H92 (d · b · no) 29. mai 2008 kl. 00:18 (CEST)
Kva står «SUL» for? --Sigmundg 29. mai 2008 kl. 00:40 (CEST)
«SUL» står for Single user login. --KRISTAGAα-ω 29. mai 2008 kl. 08:22 (CEST)

[endre] Mal:Referenase manglar

Finst det noko slikt som Mal:Referenase manglar? --Sigmundg 28. mai 2008 kl. 17:23 (CEST)

Mal:Kjelde manglar --Harald Khan Ճ 28. mai 2008 kl. 17:31 (CEST)

[endre] Offisiell rettskriving i Wikipedia på nynorsk

(Viss det finst retningslinjer for dette eller ein liknande diskusjon om dette ein annan stad ver snill peike/flytte for meg.) Refererer til andre setninga i Wikipedia:Retningsliner for nynorsk målføring. I nokre tilfelle er det ikkje beint fram å skjønne ut frå nynorskordboka på nett kva som er sideform og hovudform. Konkrete døme i artiklar om fuglar: Er venge like bra som vengje? I namn og i vanleg tekst. Eg meiner å ha sett at venge (substantiv) er likestilt hovudform, men finn det ikkje i dag i nettutgåva av ordboka. Og kva med dukkpetrell vs dykkpetrel? Roar 28. mai 2008 kl. 19:26 (CEST)

Om sideformer er dårlegare nynorsk enn hovudformer, er ein diskusjon for seg. Eg meiner at sideformer er like god nynorsk som hovudformer, men at læreboknormalen er innsnevra for at skoleelevar ikkje skal bli forvirra av for stor språkleg variasjon. Sjølv om sideformer er like bra som hovudformer, har vi vorte samde om å følgje læreboknormalen i artikkeloverskrifter og kategoriar. Det er nok lurt, så slepper vi 'kategori:Kyrkjer i Troms' ved sida av 'kategori:Kyrkjor i Nordland'.
Ein annan ting er kva som er hovudform og kva som er sideform. 'Venger' er både hovudform og sideform:
 • Som fleirtal av 'ei venge' er det sideform (med 'vengjer' som hovudform). venge
 • Som fleirtal av 'ein veng' er det hovudform (med 'vengar' som sideform). veng
Dukkpetrell finn du ikkje i nynorskordboka, men du finn dukkand (jf bm 'dykkand'), så då kan vi vel, analogt, gå ut frå at forma med -u- er eineform? -Knut 28. mai 2008 kl. 20:03 (CEST)
Ja, då bør vi skrive dukkpetrell analogt med dukkand. Men eg skjønner ikkje [1], betyr det at eg kan gje dette namnet til ein artikkel: Storvengepetrell? Roar 28. mai 2008 kl. 20:25 (CEST)
Eg legg til at ordlista har vengedekkfjør, men ikkje 'vengjedekkfjør'. Roar 28. mai 2008 kl. 20:52 (CEST)
Ordboka har berre med nokre få samansette ord, jamført med alle dei ordsamansetjingane vi meiningsfullt kan konstruere på norsk. Men 'storvengepetrell' må vere OK - alternativet 'storvengpetrell' skurrar for meg (kanskje fordi fuglen har to venger). Alternativet 'storvengjepetrell' går vel òg bra - men ein rask gallup i heimhusan gav 100 % oppslutning om at det heiter 'ein veng' om framlemmen til fuglane. - Knut 28. mai 2008 kl. 21:14 (CEST)
Takk for oppklaring og gallup. Roar 28. mai 2008 kl. 22:33 (CEST)
Godt. Eg kjente med utfordra til å skrive om venger, men uff så dårleg artikkelen vart. Å omsetje dårlege artiklar vert sjeldan bra. Skal aldri gjere det meir. -Knut 28. mai 2008 kl. 22:48 (CEST)

[endre] Kjelder i omsette artikklar

Det tykkjest vera noko ulik praksis når det gjeld å oppgje kjelder i artiklar som er omsette frå andre språk. Mange omsette artiklar oppgjev ikkje eigne kjelder, men nøyer seg med å lima inn {språk|artikkel}.

Ofte kan det vera vanskeleg å få tak i kjeldene, men den einaste måten ein kan vera trygg på at kjeldene er relevante er å lesa dei (i alle fall relevante delar av dei). Dette er arbeidskrevande, men eg trur at nynorsk WP er betre tent med å ha få, men gode artiklar, enn mange middelmådige artiklar. Om ein ikkje får tak i og difor ikkje kan kontrollera at ei kjelde er relevant kan det vera betre å utelata henne, men lima inn {kjelde manglar}.

Når ein limar inn denne malen i ein artiklar som andre har skrive er det ikkje meint som ein kritikk av forfattaren, men som ei oppmoing til andre om å hjelpa til med å finna ei god kjelde. Eg vil tru at mange av dei som skriv på WP er «bokormar», så om ein legg saman bokhyllene til alle wikipediaskribentane vil ein truleg finna gode kjelder for dei fleste emna.

Eg oppmoar med dette til diskusjon om dette emnet. --Sigmundg 30. mai 2008 kl. 00:31 (CEST)

Om eg omset ein artikkel frå bokmål er bokmålsartikkelen mi éinaste kjelde. Om eg i ettertid leitar opp informasjon om opplysningar i artikkelen i ettertid, vil ikkje det vere å lyge? Jau, det kan gi informasjon om kor ein kan finne meir informasjon om emnet, men det blir aldri ei kjelde for ein artikkel du har omsett.
Ein annan (og meir relevant) diskusjon er: Bør me omsetje ariklar frå andre språk? --Bep 30. mai 2008 kl. 00:49 (CEST)
Wikipedia skal ikkje nyttast som kjelde for nye artiklar. Å oppgje oss sjølve som kjelde vert difor meningslaust. Når ein omsett ein artikkel frå eit anna språk, bør ein undersøke om teksta stemmer med kjeldene. Det er difor eg alltid har meina at nb som ofte er utan kjelder, er eit dårleg start for nye artiklar her. Eg har ikkje noko imot bokmålswikipediaen, men eg har funne for mange påstandar som rett og slett ikkje stemer (at dei kan vere vrange med å retta opp påpeika feil er ein anna sak). Anders 30. mai 2008 kl. 01:15 (CEST)
Me må sjølvsagt setje om gode artiklar frå andre språk. Men ingen artikkel er ferdig ei gong for alle. Difor bør det stå at artikkelen er omsett frå xxx-språk pr. ein viss dato, ev. månad. Når det ikkje er berre omsetjing men utbygging, kan ein heller notere at artikkelen byggjer på, t.d. den svenske, også då pr. ein viss dato.
(Me gjorde noko sånt med Søvn hjå dyr, som seinare er blitt utmärkt på svensk. Der var det nokre bitar som me meinte gjekk betre i ei anna rekkjefølgje. «Sömn hos djur» har vel 30 kjelder, utan at det er lenkje til nokon av dei. Eg har leita fram og lagt inn lenkjer til dei fleste. Resten har eg også teke med i den norske versjonen, utan å lese dei, då eg ser at den svenske forfattaren er seriøs. Eg har òg spurt ho/han ut om eit par av dei.)
Det er i alle høve klart at både tekst og kjelder må kunne endrast i ettertid, som med alle andre artiklar. --Hordaland 30. mai 2008 kl. 05:52 (CEST)
Samd med siste talar. Dessutan: Referansen tilbake til artiklar i andre prosjekt som det er omsett frå må vi ha med for å oppfylle krav i lisensteksten. Slik eg les Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License_tekst.
Eit anna spørsmål er om ein skal vise til andre referansar som har vore nytta til å sjekke innhald i ein artikkel vi omsett. Eg meiner nei, dersom ikkje dei ekstra referansane har ført inn noko ekstra stoff til artikkelen.
Nettopp det at artiklar alltid er pågåande arbeid og dynamiske gjer at referansar blir krevjande å handsame her. I siste instans er det lesaren som må avgjere i kva grad det er nødvendig å sjekke andre kjelder enn Wikipedia. Roar 30. mai 2008 kl. 06:38 (CEST)
Klart vi må omsetje artiklar. Uten denne (kanskje lettvinte) løysinga vil informasjonsmengda på nn-wiki bli så liten jamført med bm at vi ikkje vert førsteval for nokon. Det ideelle er å bruke malen som seier at 'denne artikkelen er omsett frå (språk) som oppgjev (kjelde) som kjelde'. Men for korte artiklar, som kanskje ikkje eingong har kjelde på originalspråket, bør det i praksis vere nok å skrive 'frå bm' i redigeringsamandraget. Eg tenkjer då på artiklar av typen 'Ola Nordmann, fødd 1.1.1950, er ordførar i Storfjord. Han er vald inn på bygdelista'. (Ein stutt, nyttig artikkel).
Referansar (fotnotar) bør vi omsetje. Referansen er ofte svært nyttige om vi vil vite meir om emnet, eller når vi er i tvil om ei opplysning kan vere rett. Men sjølvsagt bør vi (om mogleg) sjekke dei. --Knut 30. mai 2008 kl. 07:26 (CEST)
Det er eit viktig prinsipp at når ein oppgjev ei kjelde for ein påstand så seier ein noko slik som at «denne saka er slik, og det har eg frå denne kjelda». Då skjønar alle at ein ikkje kan oppgje kjelder ein ikkje sjølv har lese. Å gjere det er fusk med kjeldebruk og i eit vitskapeleg miljø totalt uakseptabelt og rekna for svindel.
Eg synest òg at me skal setja om artiklar. Men då har me vel i grunnnen berre desse alternativa, beste alternativ øvst:
 1. Lese kjeldene til originalartikkelen, bruke dei som ein er einig i stør artikkelteksten (ikkje altid tilfelle!) Dette er det som Anders seier
 2. Bruke malen som seier at 'denne artikkelen er omsett frå (språk) som oppgjev (kjelde) som kjelde', som Knut seier
 3. Berre merke artikkelen med 'omsatt frå...', slik Knut også seier
Å setja om artiklar utan å gjere merksam på at det er ei omsetjing går ikkje. Det er gale mot dei som har skrivi originalen, og du skriv noko du eigentleg ikkje bør gå god for sjølv (for du veit jo ikkje om det er rett eller ikkje). Eg trur heller ikkje me skal setja om artiklar utan å vera trygge på at dei faktisk fortener omsetjing. Eg har lese nok dårlege artiklar på nb: og en:, som kan sjå tilsynelatande gode ut, til å vera temmeleg skeptisk.
Min konklusjon er difor: Omsetjing berre der du er trygg på at det er rett det som står i artikkelen er rett (du bør altså ha eller skaffe deg innsikt i emnet), kjeldetilvising som over, høgare på «stigen» jo viktigare artikkelen er. --Ekko 30. mai 2008 kl. 10:45 (CEST)
Det siste Ekko skriv er viktig. Vi må stille strengare krav til kjeldene for viktige artiklar, enn for ein artikkel som mest handlar om kuriosa. Og eg vil komme med ei åtvaring: Kampen for god kjeldebruk må ikkje bli eit krosstog mot mangfaldet som er styrken til wikipedia. Brukarmangfaldet som artikkelmangfaldet. --Knut 30. mai 2008 kl. 18:45 (CEST)

Bokmålswikipediaen løyser dette problemet på ein annan måte, har eg sett: Dei omset ikkje artiklar, dei hentar dei berre inn, og så vaskar dei språket frå nynorsk til bokmål. Slik vert den opphavlege forfattaren framleis ansvarleg for kjeldebruken. Det finst sikkert mange døme; er har merka meg det for artiklar eg har skrive mykje på sjølv, som her eller her.

Mange gode tankar her om eit viktig emne. Eg trur eg må ta med meg laptopen ned på Deichmanske nokre ettermiddagar og skrive nokre kjeldefulle artiklar. Men eit viktig poeng her er kvaliteten på kjeldene:

 1. Om eg omset ein artikkel frå engelsk Wikipedia, så er engelsk Wikipedia mi primærkjelde. Det er ryddig å oppgje kva kjelder dei har brukt, men det er som om eg skulle ha brukt papirleksika, historiske verk, biografiar på papir: Det blir opp til lesaren å vurdere om kjeldene held vatn.
 2. Det er viktig sjekke at primærkjelda held vatn
 3. Nokre gonger opplever eg at ein oppgir referansar for "referansen sin del", altså ein litt teknisk sport (det tek seg godt ut med sluttnotar). Ein referanse til ein blog (eg har endåtil sett referansar til anonyme diskusjonsgrupper på internett) frå ein kar ein ikkje kjenner kan ein likeso godt utelate, i mine auge.

--Bep 30. mai 2008 kl. 19:21 (CEST)

Det er jo ein omsetjing det dei gjer på bokmål. Delvis utan å skrive at artikkelen er henta frå nynorsk, delvis med å late som om dei har lese referansane, bryt dei både mot akademisk ryddig åtferd og god folkeskikk. --Ekko 30. mai 2008 kl. 20:24 (CEST)
Sjølv kallar dei det «språkvask». Det som irriterer meg mest, er at du opnar historikken og klikkar på brukarbidraga, kjem du til andre brukarsider enn til dei som har skrive. Men med sams brukarnamn, og eit syn på Wikipedia som eitt prosjekt på mange språk, kan praksisen deira forsvarast. -Knut 30. mai 2008 kl. 20:58 (CEST)
Språkvask har eg drive med for Tano Fagbokforlaget. Det er ei verksemd som ligg tett opp til korrekturlesing; ein går i gjennom teksten på jakt etter strukturelle feil som tilvisingar til feil side, inkonsekvent språkføring og terminologi osb. Om dei i naboredaksjonen kallar ei omsetjing frå nynorsk til bokmål for språkvask kunne ein kalla det for arroganse, om det ikkje var meir sannsynleg at det er ukunne. Feil er det uansett. --Ekko 30. mai 2008 kl. 21:39 (CEST)
Om ein berre kopierer referansar frå eit anna språk kopierer ein òg feil. Nokre gongar er referansane i orginalartikkelen av tvilsam kvalitet. Om artikkelen så vert omset til enda eit språk (en ->bk ->nn, til dømes) risikerer ein å akkumulera feil på vegen. Om ein derimot tek seg tid til å granska referansane og berre legg inn dei ein har kontrollert kan ein oppdaga feil i orginalartikelen, slik at dei kan verta retta. Mange omsette artiklar samlar referansane frå orginalartikkelen til slutt, utan å bry seg med å referera til dei i teksten. Referansane vert då til ei bibliografi, som ikkje er utan verdi, men av mykje mindre nytte enn referansar. --Sigmundg 30. mai 2008 kl. 22:35 (CEST)


Leksikonartikler er ikke vitenskapelige artikler, men formidling.

I leksikonartikler er det ikke vanlig å oppgi kilde. Store Norske Leksikon oppgir ikke en eneste.

Derimot er det vanlig å vise til noe utdypende litteratur der det er nødvendig. Litteraturhenvisninger i leksikon er anbefalinger av utdypende litteratur, ikke nødvendigvis kilder for artikkelen.

På no.wikipedia.org oppgir vi utdypende litteratur (under overskriften «litteratur») og internettlenker (under overskriften «eksterne lenker») der det er naturlig. Dette er ikke kilder, men en hjelp til å finne frem for den som vil gå videre med temaet.

Vi bruker bare kilder for å dokumentere konkrete forhold som det er nødvendig å dokumentere. I artikkelen om jorden oppgir vi f.eks. ikke noen referanse for at jorden er rund. Kildene skal tilføre artikkelen noe. Slike kilder står under overskriften «referanser».

Vi har et forbud mot å oppgi oss selv, dvs. artikler på Wikipedia, som kilde i artikkelnavnerommet. Årsaken til det er åpenbar. Denne regelen er absolutt både hos oss og de fleste andre utgaver.

Det er uinteressant for en leser på no.wikipedia.org å få vite i artikkelnavnerommet at artikkelforfatteren har brukt materiale fra engelsk Wikipedia. Bidragsytere på Wikipedia blir heller ikke kreditert i selve artikkelen. Derimot er det god skikk å oppgi det i redigeringssammendrag, evt. på diskusjonssiden, hvis man bruker materiale fra andre utgaver i stor grad.

Jeg er forøvrig helt ukjent med at oversettelse blir omtalt som språkvask hos oss. Om individuelle bidragsytere gjør dette, bruker de ordet i en annen betydning enn vårt vedlikeholdsmerke og vedlikeholdskategori for språkvask. Oversatte artikler kan likevel i endel tilfeller være dårlig oversatt, og da er det snakk om språkvask når man forbedrer språket så det flyter fint, retter feil osv. Kph 31. mai 2008 kl. 01:02 (CEST)

Det er stor forskjell på eit leksikon som vert gjeve ut av eit annerkjendt forlag og Wikipedia. Leksikon frå forlag som Gyldendal og Pax vert redigerte av folk som er ekspertar på dei felta dei skriv om. Det er ikkje alltid tilfelle for artiklar på Wikipedia (for å seia det mildt) og det er inga tvil om at artiklane på Wikipedia er av sterkt varierande kvalitet.
Wikipedia:Reliable sources kan ein lesa:
«if an article topic has no reliable sources, Wikipedia should not have an article on it».
Eg vil seia med ñsamd med Jimmy Wales, og no utdøydde Trond Øgrim, om at det er viktig å vera skeptisk til kjeldene sine [1]. Korleis meiner Kph at lesarane skal sjekka kjeldene om dei ikkje er oppgjevne? Mange universitetsstudentar er alt for ukritiske til kjeldene dei får «serverte». Etter mi meining er òg mange journalistar er òg alt for ukritiske til kjeldene sine (Wikipedia innkludert). Ikkje alt som stend skrivi er sant!
Eg er ikkje sikker på kva Kph meiner med «redigeringssammendrag»; kan han gi eit døme?
Kvifor gøyma bort opplysninga om kva for WP ein har omsett frå på diskusjonssida? Dette er informasjon eg gjerne vil ha tilgang til, utan å leita. Om eg forstår språket det er omsett frå fortrekkjer eg å lesa orginalartikkelen.
=== Referansar ===
 1. Oftebro, I., Mannen bak Wikipedia, IT-Avisen, 30.05.2006.
--Sigmundg 31. mai 2008 kl. 02:29 (CEST)
Eg kan skrive her, difor trengst det kjelder.
I Norsk allkunnebok er artiklane signerte, og forfattarane presenterte med utdanning og titlar. Det same er i det minste ein del av artiklane i SNL. Forfattarane og redaksjonen borgar for innhaldet i dei verka, medan det her er eg som då liksom skal borge for innhaldet om me ikkje skal oppgje kjelder og referansar, og den burde verkeleg ingen gå på. --Jorunn 31. mai 2008 kl. 03:03 (CEST)
Diskusjonen går ikkje på om vi treng kjelder eller ikkje, (då er når vi treng kjelder ei betre avsporing) men korleis skal vi vise til dei. Er det nok å vise til ein annan wp, slik Bep seier, lyt me liste dei same referansane,eller gjere ein blanding av begge delar som Hordaland føreslo? Har vi i det heile tatt lov til å liste oss sjølve som kjelder, som kph påpeika betre enn meg, eller er noko anna brot på ålmenne siteringskikkar? Dette er som før sagt, ein interesang og viktig prinsipdebatt. Eg står for at ein bør setje seg inn i emnet når ein omset artiklar, men eg vil gjerne rette Ekko på at eg ikkje meiner at vi skal trikse og mikse i kjeldene etter kva som passar teksta, heller omvendt i så måte. Anders 31. mai 2008 kl. 10:52 (CEST)
Eg kan skrive på andre Wikipediar òg, så med mindre ein vil bruke meg som kjelde kan ein ikkje setje ein annan Wikipediaartikkel som kjelde. Det er vel grunnen til at Kph skriv «Vi har et forbud mot å oppgi oss selv, dvs. artikler på Wikipedia, som kilde i artikkelnavnerommet. Årsaken til det er åpenbar.» Det er i tankespranget derfrå til standpunktet å ikkje vilje ha referansar eg ikkje heng med. Kvifor skal ein som brukar av Wikipedia ta det som står på no.wikipedia for god fisk utan kjelder og referansar, når det er så openbert at ein ikkje skal bruke ein artikkel på til dømes en.wikipedia som kjelde? Kvifor er påstanden «Det står på en.wikipedia, så difor er det sant» feil, medan påstanden «Det står på no.wikipedia, så difor er det sant» er rett?
Når eg legg inn informasjon i artikkelnamnerommet om at artikkelen byggjer på ei omsetjing av ein artikkel på ein annan Wikipedia, så er det ikkje fordi eg meiner det at innhaldet står på ein annan Wikipedia gjer at det er sant og er eit kvalitetsstempel, det er fordi eg ynskjer å prøve å fylgje GFDL og fordi eg vil late den som les artikkelen få vite kor originalen er. --Jorunn 31. mai 2008 kl. 12:43 (CEST)
Som nevnt over er det ikke en diskusjon om å ha referanser eller ikke, men dels om hvordan det gjøres, hva som kan brukes som referanser og når det er krav til referanser. På no.wikipedia er det ikke krav om å bruke referanser (som er det samme som fotnoter på Wikipedia) i enhver sammenheng, det er ikke et mål i seg selv å ha fotnoter. Det er et mål at alle opplysninger skal være verifiserbare, og er altså krav om å kunne dokumentere opplysninger som ikke er alment kjent, som er vanskelig for andre å verifisere, eller kontroversielle, med referanser. For å ta et teoretisk eksempel: Vi har en substubb om byen Oslo der det bare står: «Oslo er hovedstaden i Norge». La oss nå se bort fra at dette er så kort at artikkelen sikkert ville bli slettet: Artikkelen inneholder ingenting som ikke enhver lett kan verifisere. Å oppgi en fotnote vil ikke bare være unødvendig, men fotnoten vil være tilfeldig og irrelevant. Skriver man derimot en artikkel om et nytt fransk lovforslag er det helt på sin plass å lenke til offisielle dokumenter, annen omtale osv. for å belegge informasjon i artikkelen. Spørsmålet om bruk av referanser er mye mer komplekst enn «for eller mot», og det handler om å finne en mellomvei mellom tradisjonen i leksikonproduksjon og de særlige utfordringene Wikipedia står overfor. Jeg har lest såpass mye på engelsk Wikipedia at jeg har sett artikler overlesset med referanser som jeg vil kalle verdiløst søppel. Å putte inn mengder med referanser for opplysninger som ikke trenger der gjør ikke nødvendigvis artikler mer pålitelige, men mindre leservennlige og kan fort bli en sovepute også. Kph 2. juni 2008 kl. 18:15 (CEST)
Når det gjelder oversatte artikler, så er det sånn at de som skriver her blir ikke kreditert i artikkelen, men på historikksiden. Lenker man i redigeringssammendraget til en original når man oversetter vil man på historikksiden kunne finne «oversatt fra no:Wikipedia:Tinget». Med andre ord finner den som vil vite hvem som er opprinnelige forfattere finne frem til det via historikksiden som ellers på Wikipedia. En annen ting er at artikler gjerne utvikler seg. Oversetter du en artikkel i dag, kan den se helt annerledes ut om to år. Og det er vel svært sjelden at alt innholdet i artikkelen stammer fra en og samme artikkel på en annen utgave? Det er umulig å holde rede på hvem som har skrevet hva andre steder enn historikken. Kph 2. juni 2008 kl. 18:30 (CEST)

Jeg kan bare uttale meg om praksis på no.wikipedia.org, som ble tatt opp i diskusjonen. All informasjon i artikler skal kunne dokumenteres. Det er ikke det samme som at det er nødvendig å sette inn en fotnote for at jorden er rund eller at Oslo er hovedstaden i Norge. Det oppfatter jeg som en form for spamming. No.wikipedia.org unngår i likhet med de fleste andre utgavene, som de: og fr:, å herme etter engelsk Wikipedia når det gjelder fotnotepraksisen, men prøver å finne en gyllen middelvei. Den som betviler en påstand kan ta det opp på diskusjonssiden. Det går likevel fint an å skrive gode artikler uten fotnoter. Dette blir likevel en litt annen diskusjon enn utgangspunktet her, nemlig at artikler på Wikipedia ikke er noen referanse, heller ikke på engelsk Wikipedia. Derfor er lenker til andre språkutgaver i artikkelnavnerommet henvist til interwikilisten på no.wikipedia.org.

PS: Et redigeringssammendrag er det man skriver i feltet som på nynorsk Wikipedia heter «samandrag» når man redigerer en side. Der kan man f.eks. skrive «oversatt fra nn:Wikipedia:Samfunnshuset». Kph 31. mai 2008 kl. 03:34 (CEST)

«Det går likevel fint an å skrive gode artikler uten fotnoter.». Eg går ut i frå at du med fotnotar meiner det me her kaller kjeldetilvisingar, eller berre kjelder. Fotnote tyder på norsk berre at merknaden står nedst på (den trykte) sida, i motsetnad til sluttnotar som står sist i kapittelet eller boka. Ordet seier lite om kva som står i merknaden. Og nei, etter mi meining går ikkje det an å skrive gode artiklar utan å vise til kjelder. Eg trur dette standpunktet ditt kan hengje saman med utsegna «Leksikonartikler er ikke vitenskapelige artikler, men formidling.», det er nettopp formidling vitskapelege artiklar er, ein formidlar noko ein meinar ein har funne ut eller veit. Ein type vitskaplege artiklar er det ein på engelsk kallar «review-articles» eller oversyns-artiklar, som gjer lesaren ei innføring i kor vitskapen står i eit spesielt emne. Det er ingen skilnad på ein slik oversynsartikkel og ein lekikonartikkel. Sjå til dømes artiklane her om ekkokardiografi eller manatar. Eg meiner sjølv dei er gode slik dei står no, tek du vekk referansane synk kvaliteten kraftig, m.a. er det ikkje mogeleg å sjå kva for år dei ulike tala gjeld. Sjå òg artikkelen om europeisk honningbie som er under omsetjing frå tysk. Den har etter mi meining passe med kjelder, men hadde eg berre kopiert dei frå tysk hadde eg ikkje ant om det var rett det som stod der, difor har eg lese dei alle (og alt var rett). Eit anna døme er artikkelen om atrieseptumdefektar, som i utgangspunktet var omsatt frå engelsk. Her leste eg òg fleire av kjeldene, fleire av dei var så misforstått at det nærma seg løgn det som stod i artikkelen. Konklusjon: Kjelder må me ha, ved omsetjing av artiklar må ein anten lese dei sjølv eller skrive at artikkelen er omsett. Å setja inn kjelder ein ikkje har lese er svindel. --Ekko 31. mai 2008 kl. 13:06 (CEST)
Er omsetjinga eit nytt verk, eit avleidd verk eller ei vidareredigert form av same verket? Eg meiner at omsetjing (utan full omarbeiding) fell nærmast inn under det siste punktet. Da har vi i så fall same situasjonen som når nokon språkvaskar ein artikkel på eige språk. Språkvask og faktasjekking er to viktige ting, men det eine førutset ikkje det andre og omvendt — heller ikkje om språkvasken skjer mellom ulike språk. Ved å fjerne kjelder under språkvask (inkl. omsetjing) gjer vi det vanskelegare for faktasjekkarane å sjekke kjeldebruken. Eg trur ikkje det er nokon fordel... -- Olve Utne 31. mai 2008 kl. 13:59 (CEST)

Jeg er ikke enig i sammenligningen av leksikonartikler og oversiktsartikler. Det går et temmelig grunnleggende skille mellom vitenskap og popularisering/formidling beregnet på ikke-fagfolk, hvor leksikon hører hjemme i den sistnevnte tradisjonen, og ikke har tradisjon for særlig omfattende kildeangivelser. Ekkokardiografi er sikkert en artikkel hvor det kan være berikende å bruke referanser, men vi må erkjenne at artikler og temaer er veldig forskjellige, og med slike krav du stiller vil vi ikke klare å produsere noe særlig omfattende leksikon. I en artikkel om f.eks. en europeisk by kan man fint basere seg på oversettelse av stoff fra andre utgaver, uten å bruke fotnoter (det som heter referanser på Wikipedia). Det er ikke svindel å bearbeide stoff på wiki-vis, at ens bidrag vil bli brukt ellers på Wikipedia og at man ikke vil bli kreditert i selve artikkelnavnerommet er noe man aksepterer når man deltar her. Jeg tror bare vi kan slå fast at dere har deres praksis og vi har vår praksis på dette området, og vi kommer neppe til noen enighet. Kph 31. mai 2008 kl. 15:35 (CEST)

Som det er sagt så godt høgare opp så står me i ein heilt annan situasjon er dei gamle papirleksikonna, kva gjeld truverd og tyngde. Egtrur nok heller ikkje me blir samde med det første, berre to avsluttande replikkar:
 1. Det eg meinte med svindel er å setja inn kjedler ein sjølv ikkje har lese. Som lesar og medforfattar bør eg kunne tru på at den som legg inn kjelder veit at dei provar det poenget som står i teksten.
 2. «med slike krav du stiller vil vi ikke klare å produsere noe særlig omfattende leksikon». Nei, eg trur òg at det gjer det tyngre, men eg meiner kravet om kvalitet må vera overordna kravet om mengde. Og i eit ti-femtenårsperspektiv trur eg ettertida vil gje meg rett.
--Ekko 31. mai 2008 kl. 16:05 (CEST)

Når det gjeld noter i omsette artiklar, kan ein kanskje oppgje dei slik som det er gjort i den omsette Mygg#Referansar om ein ikkje har lyst/høve/språkkunne til å sjekka dei sjølv, altså «Bokmålswikipedia oppgjev» osb. Då har ein ikkje svindla, men snyt ikkje fotnotesnusarane for snus heller. --Ranveig 4. juni 2008 kl. 01:53 (CEST)

I Mygg#Referansar var det mykje rart. Ta til dømes [1]. Her har ein tilgang til teksten det vert referert til og da er det ikkje naudsynt å fortelja at WP på bokmål har gjeve opp denne referansen; det er mykje beter å lesa referansen. Kvifor er det så få som les referansane? Referansar er ikkje ornament. Dei er til for å hjelpa lesarane med å finna meir stoff om emnet.
Eg vil insistera på at kvalitet er mykje viktigare enn kvantitet. Om kvantitet skal gå føre kvalitet er det ingen vits i å laga eit leksikon. Eit leksikon av middelmådig kvalitet er verre enn ikkje noko leksikon. Mange (spesielt elevar) hentar opplysningar frå WP utan å tenkja på at opplysningane kan vera feil. WP burde ha ei åtvaring på framsida (med stor skrift) som oppmoar lesarane til å vera kritisk til det som i artiklane og sjølve kontrollera kjeldene.
=== Refereanse ===
 1. Thompson, F. Christian, Tovinger - The Diptera Site Information about the World's flies, 2005. (besøksdato: 15. januar 2008)
--Sigmundg 4. juni 2008 kl. 17:59 (CEST)
Wikipedia har svært få reglar. Dei få vi har, finn eg ikkje i farta. Vi skal ikkje lage mange nye reglar for å forbetre konseptet; suksessen byggjer på mangfald og lite sentralstyring. Så kan vi stille rigide grav til Gode artiklar, men vi kan ikkje stille same krav til alle artiklar. Somme vil skrive stutte artiklar om kjøkenutstyr, andre vil skrive grundige historiske artiklar.
Eg har ei doktoravhandling i bokhylla. Ho er omsett frå nederlandsk, med kjelder og greier. Det er sjølvsagt ikkje svindel, sjøl om omsetjaren neppe har sjekka referansane eller kjeldene. Så dersom vi omset ein artikkel nøyaktig, og fortel lesarane kor dei finn originalen, kan vi omsetje referansar og kjelder og alt. Så kan vi evt forbetre artikkelen etterpå. (Gode kjelder tar det tid å sjekke, dei ligg oftest ikkje på nettet).
Flott at nokon satsar på kvalitet. Så kan andre stå fritt til å prioritere kvantitet. Vi treng begge delar. - Knut 4. juni 2008 kl. 18:32 (CEST)
Ja, du kan ha rett i at ikkje alle artikklar treng kjelder. Til dømes treng ein ikkje å syna til ein referanse når ein skriv at «Oslo er hovudstaden i Noreg», eller at det ofte regnar i Bergen, men om ein skriv at «i 2007 var gjennomsnittstemperaturen i Trondheim 5 oC høgare enn dei 10 føregåande åra» (døme er oppdikta) bør det dokumenterast med ein referanse. Spesielt i artikklar om historie og vitskap er referansar viktige. Eg kan òg vera samd i at stutte artiklar om til dømes kjøkenutstyr (dette utsagnet kan eg koma til å angra på...), hundehus, o.l. ikkje trend referansar. --Sigmundg 4. juni 2008 kl. 19:53 (CEST)
Eg er samd i den siste lina til Knut, dette er ikkje eit framlegg til ny grunnlov, men utveksling av synspunkt og refleksjonar om eigen og andres praksis. Så får kvar og ein ta til seg det dei vil. (Sjølv om eg veit at eg har rett...). --Ekko 4. juni 2008 kl. 22:05 (CEST)

[endre] Kunngjering: Nytt prosjekt på Commons

Commons lanserar eit nytt Valued Image prosjekt 1. juni kl 02.00. For meir info sjå Commons:Village Pump eller Tinget VI seal

Finn Rindahl 31. mai 2008 kl. 00:37 (CEST)

[endre] Bruk av referansar i skulen

Det er fyrst i det siste det har gått opp for meg av svært mange (det finst òg mange unnatak) av dei som skriv på nynorsk WP anten ikkje tykkjest å vera vane med, eller ikkje vil ta seg bryet med, å nytta referansar. Så eg har teke til å undra meg over kva dette kjem av. Etter som det norske skulevesenet i det siste har kome så dårleg ut i samanlikningar med andre nasjonar tykkjest det naturleg å leita etter grunnen i skulevesenet. Det er ikkje sikkert det er skulen som har skulda, men ein plass lyt ein byrja. Det kunne difor ha vore interessant å høyra frå wikipedantar som underviser i den vidaregåande skulen, om korleis bruk av referansar vert undervist. --Sigmundg 4. juni 2008 kl. 18:15 (CEST)

Eg underviser ikkje, men eg har born i utdanningssystemet. Dei eldste melder: Dei brukar finne stoff på wikipedia, men dei skriv ikkje at wikipedia var kjelda, dei syner heller til kjeldane artikkelen oppgjev. Eg håpar dei verkeleg les kjeldene, elles er det juks. Det viktigaste for dei er nok likevel kva som er enkelt.--Knut 4. juni 2008 kl. 18:42 (CEST)
Eg kan ikkje huske å ha fått nokon informasjon om bruken av referansar ifrå den vidaregåande skulen. No tenkjer eg på "(Nærum s.201)" og "Referanse 8: Nærum, Knut (2007) Monster, s 201.". Muligens kan dei ha lært vekk noko om det i ei einaste særoppgåve på tredje året, men det huskar eg i so fall ikkje. Generelt er det vel ikkje noko eige fag i "akademisk skriving" i norsk skule, før ex.phil/ex.fac. på universitetet. --Krekling 5. juni 2008 kl. 00:56 (CEST)

[endre] Ynskjeliste for bilete

Burde vi ikkje ha ei ynskjeliste for bilete? Ofte finn vi ikkje høvelege bilete til artiklar. Kanskje er det andre brukarar som har biletet, som kjem over det på Commons eller har høve til å fotografere eller på andre måtar lage det. Eg trur ei slik ynskjeliste ville gjere oss til meir aktive biletskaffarar.--Andreasv 5. juni 2008 kl. 10:24 (CEST)

Det var det eg trudde, at me allereie hadde ei slik liste. Som du ser er ho lett brukt, så det første ønsket får vera at alle legg til ønske om bilete. --Ranveig 5. juni 2008 kl. 10:52 (CEST)
Det var bra. No gjeld det berre å bruke ønskelista flittig. Er det andre nyttige sider som har gått i gløymeboka tru?--Andreasv 5. juni 2008 kl. 11:49 (CEST)

[endre] 38.003 artiklar

Gratulerar til nynorsk wikipedia! --Oddeivind 8. juni 2008 kl. 17:16 (CEST)

[endre] Norsk språk og skriveregler

Er ikke helt sikker på om dette er rette stedet å ta det opp, men regner med at det er mange språkinteresserte her på nn wiki, så jeg gjør et forsøk :)

Jeg lurer på om det finnes noen ordbøker for ulike norske dialekter? Jeg snakker vel sjøl en lettere utvanna variant av vikværsk (kommer fra Askim) og er opptatt av at dialekta mi ikke skal bli for ødelagt av innflytelse fra bokmål. Ofte er jeg knapt bevisst når jeg skriver på åssen jeg faktisk snakker og innbiller meg kanskje at jeg snakker nærmere standard bokmål enn jeg faktisk gjør. Men nå har jeg blitt mer opptatt av språk i det siste. I tillegg til de to offisielle skrifspråkvariantane, har jo riksmålsgjengen laga sin egen variant, men finnes det flere som har laga egne skrivestandarder, enten basert på vikværsk, andre dialekter eller ved hjælp av andre prinsipper? Det ville i så fall være en fordel i kampen for et mer folkelig språk. Med en gang man har ei ordbok å slå i bordet med, så vil det med en gang få høyere status.

Jeg skreiv forresten nylig et brev til Språkrådet og fikk svaret under tilbake. Jeg tolker dette svaret dithen at man kan skrive sånn man vil. Dersom man får nok personer til å skrive som en sjøl, så blir det tatt inn i normalen...

Her er altså svaret fra Språkrådet:

"Hovedgrunnen for rettskrivningsreformen av 2005 var at mange riksmålsformer som var mye brukt, burde få plass i den offisielle normen igjen. Det har ikke vært stemning for å ta inn mye utbredte dialektformer av den typen som De nevner. Departementet har sagt fra at det ønsker at rettskrivningen skal ligge mest mulig i ro i lang tid framover, så det blir neppe noen utvikling i radikal retning på veldig lenge."

Sitat slutt. --Oddeivind 8. juni 2008 kl. 20:14 (CEST)

Eit søk på vikværskbibsys] gav 2 treff, det er sikkert meir å finne for den som er flink til å finne søkjeord.
Det finst ei samlande ordbok for det norske språket. Norsk Ordbok skal ta opp i seg alle ord som finst i norske dialekter - men ikkje alle gramatikalske former. - Knut 8. juni 2008 kl. 20:26 (CEST)
Jeg har inntrykk av at det særlig er når det gjelder verbbøyinga at jeg skiller meg fra radikalt bokmål. Her har jeg mye -i endelser i perfektum.Som f.eks. å skrive-skriver-skreiv-har skrivi, samt å finne-finner-fant-har finni. Det hadde vært fint om man fikk utarbeida oversikter over slik bøying. Vikværske dialekter er kanskje blant de mest utrydningstrua. og det tregns et vern, slik at de ikke skal bli ødelagt av innflytelse fra dansk. --Oddeivind 9. juni 2008 kl. 05:58 (CEST)

[endre] dagbladet.no

I artikkelen http://www.dagbladet.no/dinside/2008/06/11/537892.html lenker Dagbladet bare til oss. Ikkje dårleg. --KRISTAGAα-ω 12. juni 2008 kl. 08:52 (CEST)

Tøft. --Frokor 12. juni 2008 kl. 11:26 (CEST)
Stilig. Det er berre den eine artikkelen som ikkje finst på bokmål. --Harald Khan Ճ 12. juni 2008 kl. 13:04 (CEST)
Dette er eit stort skritt vidare for Dagbladet og nn:. --Ranveig 12. juni 2008 kl. 17:52 (CEST)

[endre] Wikimedia Norge/Årsmøte 2008

Program for årsmøte har vært klart en stund: Årsmøte

Årsmøte i Wikimedia Norge 2008 vil finne sted lørdag 21. juni 2008 12.00 i Bryggens Museum i Bergen.

[endre] Program

 • Velkommen til Bergen en introduksjon
 • Foredrag Vox Publica: Hvorfor fungerte ikke wikistafetten? Ved instituttleder ved Informasjons- og medievitenskap, UiB, og ansv. redaktør for Vox Publica Dag Elgesem
 • Spørsmål fra salen
 • Pause 10-15min
 • Årsmøte
 • Valg
 • Pause (Det nye og gamle styret samles i pausen)
 • Byvandring i Bergen ledet av formann i Fortidsminneforeningen i Hordaland Erlend Hofstad ca 15.30
 • Middag ca 19.00 Yang Tse Kiang prisen blir 200 kr per person uten drikke og eventuelt dessert. (Vi må vite et ca antall på forhånd)

Det er ingen påmelding til selve årsmøte, men Yang Tse Kiang må vite hvor mange som kommer, så kan dere være snill å melde dere på til middagen eller å sende en mail slik at vi har et antall. Haros 12. juni 2008 kl. 21:30 (CEST)

[endre] Encyclopædia Britannica

Sjekk denne historia. :-) Olve Utne 18. juni 2008 kl. 17:16 (CEST)

[endre] Brukar:Bep administrator ?

Sjå denne: Diskusjon:Hovudside

Kva med å gje Brukar:Bep administratorrettar? Hogne 20. juni 2008 kl. 09:32 (CEST)

[endre] Wiktionary på både nynorsk og bokmål

Hei dere! For tiden begynner no.wiktionary å ta seg opp (både nynorsk og bokmål er tillatt der, så langt jeg ser), mens nn.wiktionary later til å være et dødt prosjekt. Jeg ser ikke helt nytten i en wiktionary for hvert språk, og tror det er enklere å kjøre prosjektet no.wiktionary sammen (hvor begge skriftspråk er tillatt). Hva tror dere? På tide å legge ned nn.wiktionary og kun konsentrere seg om ett prosjekt, da vi kanskje sammen kan greie å få til noe respektabelt? --EivindJ 21. juni 2008 kl. 09:56 (CEST)

Så lenge det ikkje er lagd til rette for at nynorsk og bokmål vert fult ut likestilde på no.wiktionary kjem eg til å vere mot at nn.wiktionary vert nedlagd. At ein tek med nynorske ordformer er ikkje nok, kategoriar, malar, ja heile grunnplattformen må også vere tilgjengeleg på, og råd å bruke på nynorsk.
Eg kan heller ikkje sjå nokon grunn til å leggje ned nn.wikt fordi ein har no.wikt. nn.wikitionary er ikkje til hinder for no.wiktionary - nn.wikt syg neppe noko særleg med kraft ut av no.wikt.
Viss ein føl den siste tanken heilt ut («og kun konsentrere seg om ett prosjekt») hamnar ein i m:OmegaWiki og kan slette alle andre wiktionariar. Noko eg ikkje nødvendigvis er i mot, men eg trur ikkje me er der enno når det gjeld det praktiske. Ingen har vel tenkt å foreslå å leggje ned no.wiktionary fordi han berre har 7160 artiklar, medan wiktionary på Ido har 136 724 artiklar og wiktionary på gresk har 106 529 artiklar.
Når wikiar vert nedlagde er det jamt over fordi dei heilt vantar konstruktiv aktivitet og innhald, nn.wiktionary har lite av både innhald og aktivitet, men ikkje på langt nær lite nok til at wikien ville vorte lagd ned om ein skal gå etter dei diskusjonane eg har sett det siste året på meta. Sjå gjerne meta:Proposals for closing projects.
Dei som vil arbeide på no.wiktionary er velkomne til å gjere det, og om nokon vil arbeide på nn.wiktionary så er det ein wiki det kan gjerast mykje med. Noko meir kan eg ikkje sjå at det er grunnlag for å seie.
--Jorunn 21. juni 2008 kl. 12:32 (CEST)
Da foreslår jeg at vi heller legger til rette for begge målformene på no.wiktionary. Du nevner OmegaWikien, men mine tanker var ikke slik. Jeg er fullstendig i mot nedlegging av wiktionaries på bekostning av de respektive språkene. Jeg synes også det er ok at vi skiller nn. og no.wikipedia, men kan ikke se den helt store fordelen når det kommer til wiktionary. Jeg mener vi ville hatt en bedre ordbok (både for brukere og oss wikifanter) hvis vår ordbok var både nynorsk og bokmål. Sammen kan vi si at nynorsk + bokmål = norsk, og vi kan da fordre en av Norges første gode online-ordbøker som omfatter hele det norske språket, slik det er talt fra øst til vest. For Wikipediaer kan skille være en fordel, for ordbøker er det et pluss at disse to er slått sammen, slik jeg ser det. Når målformene nå er så innbyrdes forståelige som de er, og når vi ønsker å en gang for alle få en wiktionary på føttene, ser jeg ikke helt hvorfor et samarbeid på tvers av målformer skulle være negativt. Hvor ligger det positive i å adskille de to? --EivindJ 21. juni 2008 kl. 18:38 (CEST)
Problemet er det same som for wikipediaen: Kva skal vere metaspråk? Viss vi vil ha ei einspråkleg definisjonsordbok (som wictionariane prøver å vere) må desse definisjonane stå på eit språk. Viss dei skal stå på to, bør dei to ikkje vere i salig blanding. Og viss vi merkar både oppslagsord og forklaring dobbelt, har vi eigentleg to ordbøker. Med ei tospråkleg ordbok er det ei anna sak, Einar Haugen si norsk-engelske ordbok tar (til skilnad frå Kunnskapsforlaget sine ordbøker) omsyn til både nynorsk og bokmål. Så for ei tospråkleg ordbok er modellen din mogleg. Trondtr 21. juni 2008 kl. 18:45 (CEST).

[endre] Infomøte med FAD

Det er avholdt et infomøte med FAD, se opplsag på bokmålspedia. [2] Jeblad 21. juni 2008 kl. 11:57 (CEST)

Download ISO files from Walnut Creek and Others: Telecom 1996 - ADA (International Language for Software Engeneering) - AmiNET CD-ROM - Audio Toolkit - Avalon - BSD Docs -  CD-ROM of CD-ROMs - CICA for Windows 1 - CICA for Windows 2 - CicaNT - Cica1204 - CUG 1293 - DOOM CD - DOOM Tools - EAST 0894 - Garbo - Gif Galore - Usenet Source Code - Internet Info - Linux Web ToolsMusic Workshop - Windows NT -  Perl CD-ROMPower DOS - SCI Lib - SIMTEL92 - Space Shuttle Encyclopedia - Teacher2000 - Walnut Creek - Welcome to Africa - Butterly - Documenti (IT) - GNUtembergLa Coleccion (ES) - Libris Britannia - Project Gutenberg 94 - Project Gutenberg 97 - Giga Games - GNU X11R5 - Hobbes OS2 - Kirks Comm CD - RedHat 5.1 - CPM94 - OWA 1.7.7 - Perl CD 95 - SIMTEL10000 - Slackware 3.5 - SourceCode 0394 - Sys Vr4 - TaxInfo93 - Tex95 1 - Tex95 2 - RedAlert CD - CRV2 Collection - WCSampler44 - FractalFrenzy - World Radio Amateur Directory - PCOpen - 100 GreatGames - 1000 Games - 1000 HotGames - BadKillyMeow - BadKittyGothic - BBS Documentary DVD - BeachWare - BlachHawk97 - Complete Internet Archive -  Cybernet - DiamondCollection - FunPack93 - GigaGames3 - GigaGames5 - GoldGames - BusinessPlatinum -  BBSCompanion - HPAVC CDRom - HubbleSpace_1 - HubbleSpace_2SoundEffects - AMGKleptomania - AMGGrooveActivator - AmigaStXX - BigBang - DrumBase5000 - eGames151 - ELab1 - ELab2 - ELab3 - ELabCD1 - ELabCD2 - GeminiAtari93 - Greytsounds - HollywoodEdge - BrazilianPercussions - MasterbitsTR - MasterbitsClimax7 - MicroforumWIN1 - MicroforumWIN2 - MidimarkPro - ModemMadness - MusicStoreSound - NASASourceCode - NetwareSuperLibrary - NiceBeats28 - NiceBeats29 - NightOwl17 - NightOwl19 - NewGold1 - NewGold2 - UniverseOfSounds - PCSIGHome - PCSIGGames - PhoenixCD5.0 - PowerDos96 -PSL5 - PSL7 - PSL7bis - ArcadeMania - ReligiousClipart - Ruby - SapphireCollection - ScreenSaver98 - SharewareBackthrough - SharewareHeaven14 - SoundGallery - SoundsGood - SoundScan - SpaceAndAstronomy - SvCollect5 - SyntWorx - TucowsCD2 - ASPCD - JohnRuskinInstallation - JohnRuskinCD - TurboLinux98CD1 - TurboLinux98CD2 - GameWareCollection - UrbanShakedown - VoiceCrystal - WizooPlatinum - Wurlitzer - 4.4 BSD Lite Export - 640MbShareware - CD-ROMToday - CE_OP_CD - CDFacil1 - CDFacil2 - CDFacil3 - InnerWorld - MDCDRomMikroDAT2 - Pegasus4.0 - Saitek - Saturn - SharewareStudio - SLS CD.ROM - SoMuchShareware - StrategyAfterLife - Biblioteca3.7 - CDRom54cDVD0905 - cliCK12.7 - InternetWorld97 - LaBiblePC - Level0298R - MisterDrom - PCbresp - Expert15 - Expert27 - Expert33 - Expert34 - Pswe010 - RCDRom31 - Rom1025 - SoftMag - MacBible

MundoDoCDROM (Portuguese): 54 - 60 - 125 - 128 - 136 - 08 - 114 - 119 - 120 - 17 - 27 - 32 - 33 - 49 - 55 - 57 - 61 - 61bis - 65 - 66 - 67 - 79 - 92 - 59 - 69 -138 - 75 - 16 - 2 - 3 - 4 - 6

MundoDoLinux: 10 - 12 -13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 37 - 44a -

LinuxXF: 137 - 50a - 50b - 50c - 102 - 108 - 109 - 126 - 166 - 183 -           

SIMTEL Special: CD1 - CD2 - 2001 - 1/1997 - 2/1997 - ForWindows96 -   
              
CICA32: 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4

National Geographic: 1900-1906 - 1906-1909 - 1888-1900      
 
Project Gutenberg: Project Gutenberg - DVD 2002 - PG2003 - PGCD - PG DVD 2010 - PG DVD 2006 - PG CD 2007 - Some Best PG - PG Audiobooks MP3 - PG Audiobooks OGG -
PG Texts TXT - PG MP3 - PG OGG - PG TXT -  ZIM files - English ZIM - Zim for Kiwix -

LinuxMagazine: 40 - 142 - 114 - 120 - 121a - 121b - 122a - 122b - 123a - 123b - 125a - 125b - 130 - 139 -  

PierShareware: CD1 - CD3 - CD4 - CD8 - CD9

SharewareOverloadTrio: Volume1 - Volume2 - Volume3

Websites for Download: Hesperian Health (AR) - Kaos Small (AR) - Kaos Big (AR) - Arvind - Deutsch-Arabisch - Kaos (DE) - Project Reconnect (DE) - Deutsch als Fremdsprache - African History - Algebra to go - Binofino - Bookdash - Cats & Dogs Books - Ck12 - Corel Knoweledge - Educate - Fantastic Phonics Adults - Fantastic Phonics Child - Feed the Monster - GCF2015 - Iicba - English Language Training - Math Expressions - Mustard Seed Books - Ole Nepal - OpenStax - Rachel - RachelCourses - Saylor - Siyavula - StoryBooks - Tanzanian Exams - Wassce - Women in African History - Biblioteca (ES) - CNB Guatemala - EducaLAB (ES) - GCF2012 (ES) - Mustard Seed Books (ES) - Rachel (ES) - Tocomadera - Afrique - Cats & Dogs Books (FR) - Ebooks Gratuits (FR) - Haiti Futur (FR) - Kaos (FR) - StoryBooks (ID) - Deutschkurse - Kaos (PT) - Kaos (SW) - Refugees - Appunti di informatica liberaWatch Tower Library -

Wiki Projects: English Wiki Abstracts (XML) - Education - CDpedia0.7 - DVDpedia0-7 -  MLWikipediaCD - WikipediaPL06 -

ZIM Projects: Wikipedia - Wikisource

AKAI S6000 - Ultimate - Vol. 5 - World Sounds

Best Service -  DanceFloorBast - DanceMegaDrumsEthnicJourneySound - KillerHorns - DOM - RossGarfieldDrums

Cream of the Crop: 1 - 11.1 - 11.2 - 2 - 24 - 25 - 26 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.1 -

InfoMagic: Games1 - Games2 - NTSource1 - NTSource2 - Windows3Pack1 - Windows3Pack2 - Windows3Pack3 - Windows3CD1 - Windows3CD2 - Windows6Pack1 - Windows6Pack2Windows6Pack3Windows6Pack4 - Windows6Pack5 - Windows6Pack6 -

LearnKey 70215 - CD1 - CD4 - CD5 - ClusterServerAdminCD1 - InfraDesign - W2ServerAdmin

QuantumAxcess: EpicGames - JustSports - CoolGames - CoolGamesToo -

Roland C.: CDC01  - GuitarAndBass - SuperSax - Africa - SoloBrass -

Zero-G: BeneathThePlanet - Ethnic - PureTripHop - ReturnToPlanet - WorldClass -