Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here!
EBOOKS AND AUDIOBOOKS DISTRIBUTION

Amazon: [Kindle]

Audible [audiobook] [curatela]

GooglePlay [audiobooks]

Mondadori Store [audiobooks] [ebooks]

Kobo [audiobooks/ebooks]

Libraccio [audiobooks] [ebooks] [classicistranieri] [curatela]

Libreria Universitaria [ebooks]

IBS [audiobooks/ebooks]

LaFeltrinelli [audiobooks/ebooks]

Youcanprint [audiobooks/ebooks]

Barnes and Noble: [audiobooks/ebooks]

Findawayvoices Shop [audiobooks]

StreetLib: [audiobooks/ebooks]

Audiobooks.net [audiobooks]

Casa del libro [ebooks]

Libro.fm [audiobooks]

Gandhi [audiobooks/ebooks]

Web Analytics
Luftfuktighet - Wikipedia

Luftfuktighet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Luftfuktighet er et m??l p?? hvor mye vanndamp det er i luften og kan angis enten som relativ luftfuktighet, absolutt luftfuktighet eller spesifikk luftfuktighet. Relativ fuktighet er den mest brukte m??ten innen v??rvarsling. Fuktighet spiller en viktig rolle i dannelse av nedb??r, dugg og t??ke. H??y relativ fuktighet gj??r at temperaturen kan f??les h??yere enn den er. N??r det er mye fuktighet i luften vil dette redusere fordampningsevnen til svette p?? kroppen og avkj??lingseffekten blir mindre. Luftfuktighet kan m??les med et hygrometer

Innhold

[rediger] Absolutt luftfuktighet

Absolutt luftfuktighet er et m??l p?? vannets masse i en viss mengde luft, og blir uttrykt som kilogram vanndamp per kubikkmeter luft. Matematisk kan vi skrive

 Af = {m_v \over v_l}

der mv er massen av vanndamp per kubikkmeter luft vl .

Volumet til luften endrer seg i takt med lufttrykket, og dermed vil absolutt luftfuktighet ogs?? endre seg med lufttrykket. Dette kan v??re tungvint for utregninger innen kjemiteknikk, og som f??lge av dette blir absolutt fukt innen kjemiteknikk definert som massen av vann i forhold til massen av t??rr luft. Dette er ogs?? kjent som blandingsforholdet (se under). Massen av vann per volum blir da definert som volumetrisk fukt. Fordi det kan v??re forvirrende med to forskjellige definisjoner p?? absolutt luftfuktighet, er det anbefalt at man unng??r ?? bruke uttrykket ??absolutt luftfuktighet??.

[rediger] Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet er definert som forholdet mellom partielltrykket til vanndamp, i en gassblanding av luft og vann, og vanndampens metningstrykk ved en viss temperatur. Relativ luftfuktighet blir uttrykt som prosentandelen av vann i luften. Kaldere luft har mindre avstand mellom molekylene og kan ikke holde p?? like mye vann som varmere luft. Derfor vil den relative luftfuktigheten v??re h??yere for kald luft enn for varm luft n??r volumet er det samme. Relativ fuktighet, Rf, blir regnet ut som f??lger:

 Rf = {e \over e_{*_{(T)}}} \times 100%

der

e er partielltrykket til vanndamp i gassblandingen.
 {e_{*_{(T)}}} er vanndampens metningstrykk ved temperaturen gassblandingen har.

Fuktighet er et m??l p?? mengden vanndamp i luft, og ikke den totale mengden av damp og flytende vann. For ?? f?? skyer og regn, m?? luften n?? 100 % relativ fuktighet, men bare der skyene blir dannet eller der regnet oppst??r. Dette skjer vanligvis ved at luften blir hevet og s?? avkj??lt. Vanligvis faller regnet ned i luft med mindre relativ fuktighet. Noe av vannet i regnet kan fordampe inn i luften mens det faller, og p?? den m??ten ??ke fuktigheten, men sjelden nok til at fuktigheten blir 100 %. Faktisk kan regn som faller mot bakken v??re kaldt nok til ?? kondensere vanndamp fra varm og fuktig luft, og p?? den m??ten minke den relative fukten.

[rediger] Blandingsforhold

Blandingsforholdet er forholdet mellom vanndamp og t??rr luft i en viss mengde luft. Blandingsforholdet blir uttrykt som kilogram vanndamp, mv, per kilogram t??rr luft, mt .

Forholdet kan skrives som:

 Bf = {m_v \over m_t}

Partielltrykket til vanndamp og luft kan ogs?? brukes til ?? uttrykke forholdet.

[rediger] Spesifikk luftfuktighet

Spesifikk luftfuktighet er forholdet mellom vanndamp og luft (t??rr luft og vanndamp) i en viss mengde luft. Spesifikk fuktighet, q, er uttrykt som kilogram vanndamp, mv, per kilogram luft, ml .

Forholdet kan uttrykkes som:

 q = {m_v \over m_l}

Spesifikk fuktighet er relatert til blandingsforholdet (og omvendt) ved:

 q = {Bf \over 1+Bf}
 Bf = {q \over 1-q}


[rediger] M??lemetode

Et hygrometer blir brukt til ?? m??le relativ luftfuktighet.
Et hygrometer blir brukt til ?? m??le relativ luftfuktighet.

Det fins forskjellige m??leapparater for ?? m??le fuktighet, som psykrometer eller hygrometer. Satellitter kan brukes til ?? m??le fuktighet p?? global skala, og kan p??vise vanndamp i troposf??ren i h??yder mellom 4 og 12 km. Disse satellittene har sensore som er er sensitive for infrar??d str??ling. Vanndamp absorberer og sender ut str??ling i dette spektralomr??det. Slike satellittm??linger spiller en viktig rolle i overv??king av klima og i utviklingen av v??rvarsel for framtiden.

[rediger] Fuktighet og lufttetthet

Fuktig luft er lettere, eller har mindre tetthet, enn t??rr luft. Dette kommer av at vannmolekylene, H2O, veier mindre enn nitrogen- (N2) og oksygenmolekylene (O2). Isaac Newton oppdaget dette fenomenet og skrev om det i boken Opticks.

Avogradros ideelle gasslov sier at et visst gassvolum ved en viss temperatur og et visst trykk alltid inneholder samme antall molekyler uansett hvilken gass det er. En kubikkmeter med helt t??rr luft inneholder 78 % nitrogenmolekyler, som har en atomvekt p?? 28, mens 21 % av luften er oksygen, som har en atomvekt p?? 32. Den siste prosenten er en blanding av andre gasser. Hvis vannmolekylene erstatter nitrogen- og oksygenmolekyler, vil vekten til denne luften minke, og dermed ogs?? tettheten.

Dette kan virke rart siden vann blir sett p?? som tyngre enn luft. Det er sant at flytende vann er tyngre enn luft, men fuktig luft inneholder vanndamp og ikke flytende vann, og vanndamp er lettere enn nitrogen- eller oksygengass.

[rediger] Effekt p?? kroppen

Menneskekroppen kvitter seg med varme i en kombinasjon av fordampning ved svette, konduksjon til den omkringliggende luften og varmestr??ling. N??r fuktigheten er h??y, vil fordampningsevnen til svetten fra huden minke, og kroppen m?? streve mer for ?? holde kroppstemperaturen nede. Hvis luften i tillegg er like varm eller varmere enn huden, vil ikke blodet klare ?? kvitte seg med varme til luften og en tilstand kalt hyperpyrexia kan oppst??. N??r mye blod g??r til de ytre delene av kroppen for ?? kvitte seg med varme, vil mindre blod g?? til aktive muskler, hjernen og andre indre organer. Den fysiske styrken blir raskt tappet og man blir utmattet mye raskere enn vanlig. Dette f??rer s?? til heteslag eller hypertermi.

Mennesket har ingen sans for ?? m??le luftfuktighet. S??kalt t??rr luft er en illusjon som vanligvis for??rsakes av forurensning i lufta; dette kan v??re st??v eller kjemikalier som lekker ut av bygningsmaterialene. En relativ fuktighet p?? mellom 30 og 60 % oppleves som komfortabel, mens 30-40 % regnes som optimalt for inneklimaet.

Download ISO files from Walnut Creek and Others: Telecom 1996 - ADA (International Language for Software Engeneering) - AmiNET CD-ROM - Audio Toolkit - Avalon - BSD Docs -  CD-ROM of CD-ROMs - CICA for Windows 1 - CICA for Windows 2 - CicaNT - Cica1204 - CUG 1293 - DOOM CD - DOOM Tools - EAST 0894 - Garbo - Gif Galore - Usenet Source Code - Internet Info - Linux Web ToolsMusic Workshop - Windows NT -  Perl CD-ROMPower DOS - SCI Lib - SIMTEL92 - Space Shuttle Encyclopedia - Teacher2000 - Walnut Creek - Welcome to Africa - Butterly - Documenti (IT) - GNUtembergLa Coleccion (ES) - Libris Britannia - Project Gutenberg 94 - Project Gutenberg 97 - Giga Games - GNU X11R5 - Hobbes OS2 - Kirks Comm CD - RedHat 5.1 - CPM94 - OWA 1.7.7 - Perl CD 95 - SIMTEL10000 - Slackware 3.5 - SourceCode 0394 - Sys Vr4 - TaxInfo93 - Tex95 1 - Tex95 2 - RedAlert CD - CRV2 Collection - WCSampler44 - FractalFrenzy - World Radio Amateur Directory - PCOpen - 100 GreatGames - 1000 Games - 1000 HotGames - BadKillyMeow - BadKittyGothic - BBS Documentary DVD - BeachWare - BlachHawk97 - Complete Internet Archive -  Cybernet - DiamondCollection - FunPack93 - GigaGames3 - GigaGames5 - GoldGames - BusinessPlatinum -  BBSCompanion - HPAVC CDRom - HubbleSpace_1 - HubbleSpace_2SoundEffects - AMGKleptomania - AMGGrooveActivator - AmigaStXX - BigBang - DrumBase5000 - eGames151 - ELab1 - ELab2 - ELab3 - ELabCD1 - ELabCD2 - GeminiAtari93 - Greytsounds - HollywoodEdge - BrazilianPercussions - MasterbitsTR - MasterbitsClimax7 - MicroforumWIN1 - MicroforumWIN2 - MidimarkPro - ModemMadness - MusicStoreSound - NASASourceCode - NetwareSuperLibrary - NiceBeats28 - NiceBeats29 - NightOwl17 - NightOwl19 - NewGold1 - NewGold2 - UniverseOfSounds - PCSIGHome - PCSIGGames - PhoenixCD5.0 - PowerDos96 -PSL5 - PSL7 - PSL7bis - ArcadeMania - ReligiousClipart - Ruby - SapphireCollection - ScreenSaver98 - SharewareBackthrough - SharewareHeaven14 - SoundGallery - SoundsGood - SoundScan - SpaceAndAstronomy - SvCollect5 - SyntWorx - TucowsCD2 - ASPCD - JohnRuskinInstallation - JohnRuskinCD - TurboLinux98CD1 - TurboLinux98CD2 - GameWareCollection - UrbanShakedown - VoiceCrystal - WizooPlatinum - Wurlitzer - 4.4 BSD Lite Export - 640MbShareware - CD-ROMToday - CE_OP_CD - CDFacil1 - CDFacil2 - CDFacil3 - InnerWorld - MDCDRomMikroDAT2 - Pegasus4.0 - Saitek - Saturn - SharewareStudio - SLS CD.ROM - SoMuchShareware - StrategyAfterLife - Biblioteca3.7 - CDRom54cDVD0905 - cliCK12.7 - InternetWorld97 - LaBiblePC - Level0298R - MisterDrom - PCbresp - Expert15 - Expert27 - Expert33 - Expert34 - Pswe010 - RCDRom31 - Rom1025 - SoftMag - MacBible

MundoDoCDROM (Portuguese): 54 - 60 - 125 - 128 - 136 - 08 - 114 - 119 - 120 - 17 - 27 - 32 - 33 - 49 - 55 - 57 - 61 - 61bis - 65 - 66 - 67 - 79 - 92 - 59 - 69 -138 - 75 - 16 - 2 - 3 - 4 - 6

MundoDoLinux: 10 - 12 -13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 37 - 44a -

LinuxXF: 137 - 50a - 50b - 50c - 102 - 108 - 109 - 126 - 166 - 183 -           

SIMTEL Special: CD1 - CD2 - 2001 - 1/1997 - 2/1997 - ForWindows96 -   
              
CICA32: 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4

National Geographic: 1900-1906 - 1906-1909 - 1888-1900      
 
Project Gutenberg: Project Gutenberg - DVD 2002 - PG2003 - PGCD - PG DVD 2010 - PG DVD 2006 - PG CD 2007 - Some Best PG - PG Audiobooks MP3 - PG Audiobooks OGG -
PG Texts TXT - PG MP3 - PG OGG - PG TXT -  ZIM files - English ZIM - Zim for Kiwix -

LinuxMagazine: 40 - 142 - 114 - 120 - 121a - 121b - 122a - 122b - 123a - 123b - 125a - 125b - 130 - 139 -  

PierShareware: CD1 - CD3 - CD4 - CD8 - CD9

SharewareOverloadTrio: Volume1 - Volume2 - Volume3

Websites for Download: Hesperian Health (AR) - Kaos Small (AR) - Kaos Big (AR) - Arvind - Deutsch-Arabisch - Kaos (DE) - Project Reconnect (DE) - Deutsch als Fremdsprache - African History - Algebra to go - Binofino - Bookdash - Cats & Dogs Books - Ck12 - Corel Knoweledge - Educate - Fantastic Phonics Adults - Fantastic Phonics Child - Feed the Monster - GCF2015 - Iicba - English Language Training - Math Expressions - Mustard Seed Books - Ole Nepal - OpenStax - Rachel - RachelCourses - Saylor - Siyavula - StoryBooks - Tanzanian Exams - Wassce - Women in African History - Biblioteca (ES) - CNB Guatemala - EducaLAB (ES) - GCF2012 (ES) - Mustard Seed Books (ES) - Rachel (ES) - Tocomadera - Afrique - Cats & Dogs Books (FR) - Ebooks Gratuits (FR) - Haiti Futur (FR) - Kaos (FR) - StoryBooks (ID) - Deutschkurse - Kaos (PT) - Kaos (SW) - Refugees - Appunti di informatica liberaWatch Tower Library -

Wiki Projects: English Wiki Abstracts (XML) - Education - CDpedia0.7 - DVDpedia0-7 -  MLWikipediaCD - WikipediaPL06 -

ZIM Projects: Wikipedia - Wikisource

AKAI S6000 - Ultimate - Vol. 5 - World Sounds

Best Service -  DanceFloorBast - DanceMegaDrumsEthnicJourneySound - KillerHorns - DOM - RossGarfieldDrums

Cream of the Crop: 1 - 11.1 - 11.2 - 2 - 24 - 25 - 26 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.1 -

InfoMagic: Games1 - Games2 - NTSource1 - NTSource2 - Windows3Pack1 - Windows3Pack2 - Windows3Pack3 - Windows3CD1 - Windows3CD2 - Windows6Pack1 - Windows6Pack2Windows6Pack3Windows6Pack4 - Windows6Pack5 - Windows6Pack6 -

LearnKey 70215 - CD1 - CD4 - CD5 - ClusterServerAdminCD1 - InfraDesign - W2ServerAdmin

QuantumAxcess: EpicGames - JustSports - CoolGames - CoolGamesToo -

Roland C.: CDC01  - GuitarAndBass - SuperSax - Africa - SoloBrass -

Zero-G: BeneathThePlanet - Ethnic - PureTripHop - ReturnToPlanet - WorldClass -