પવિત્ર બાઇબલ

[Gujarati Holy Bible]

ગુજરાતી ભાષામાં પવિત્ર બાઇબલ માંથી એક પુસ્તક પસંદ કરો