ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್

[Kannada Holy Bible]

ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: