ਬਾਇਬਲ

Punjabi Bible

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ :