EBOOKS AND AUDIOBOOKS DISTRIBUTION

Amazon: [Kindle]

Audible [audiobook] [curatela]

GooglePlay [audiobooks]

Mondadori Store [audiobooks] [ebooks]

Kobo [audiobooks/ebooks]

Libraccio [audiobooks] [ebooks] [classicistranieri] [curatela]

Libreria Universitaria [ebooks]

IBS [audiobooks/ebooks]

LaFeltrinelli [audiobooks/ebooks]

Youcanprint [audiobooks/ebooks]

Barnes and Noble: [audiobooks/ebooks]

Findawayvoices Shop [audiobooks]

StreetLib: [audiobooks/ebooks]

Audiobooks.net [audiobooks]

Casa del libro [ebooks]

Libro.fm [audiobooks]

Gandhi [audiobooks/ebooks]

Web Analytics
گت ولگ - Wikipedia

گت ولگ

از Wikipedia

امروج، چهارشنبه ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۸ ايسه

گيلکی ويکيپديا

Giləki Wikipedia

شما خش بمونی گیلکی ویکی‌پدیا، رها یه دانش‌نومه ره. هرکی خانه بتونده جور هاکنه وه ره. گيلکی ویکیپدیا خو کاره 1580 گالشی تقويم، کورچ ِ ما (2006 Sep) جی سرا گیته. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۴۸۶ ته هنه شر چاکوده بوبؤ.

 ویکیپدیا جی     کومک و رانمايی     ويکی‌پديا سياستؤن


خالؤن
ورزش هونر دانش فلسفه جوغرافی تارئخ مردوم زیست تیکنولوژی ایقتیصاد زوان

نمینی آستارایی هشتپری رضوانشهری ماسالی سوماسرایی فومنی انزلیچی رستم آبادی رشتی توتکابنی رودباری دیلمانی
لاجؤنی لنگرودی املشی رحیم آبادی رازمیانی رامسری تنکابنی کلاردشتی طالقانی نوشهری نوری آملی بابلی بابلسری
قائمشهری جویباری شیرگاهی ساروی نکایی بهشهری گلوگاهی گرگانی دماوندی شهمیرزادی فیروزکوهی سنگسری شاهرودی
پورتالؤن

پورتال: تهران، پورتال: سمنان، پورتال: قزوین، پورتال: گلستان، پورتال: گیلان، پورتال: لاجان، پورتال: مازندران

هفتگی بنویشته
Inqəläbə şorä
Inqəläbə şorä
جنگلی‌ئن، ميرزا رهبری امره خوشؤن کاره 1489 گالشی سال (1294 هجری شمسی) سراگيتن و هف سال بازون، جنگل ِ انقلاب، شکست بوخورده. امّا ای ميانه، ميرزا و اين ِ رفئقؤن موفق ببؤن کی گيلان مئن سلطنته لَغوْ بکونن و گيلانِ جوموری‌يه اعلام بکونن. یکشنبه روج، ديا ما 28، 1494 گالشی سال (١٦ خرداد ١٢٩٩ خورشیدی) جنگلی‌ئن کمیته انقلاب سرخ ایرانه تشکیل بدأن. ای کوميته سلطنته لغو بئوده و گيلان مئن جوموری اعلام بئوده. ميرزا گيلانِ جوموری مئن سرکوميسر و جنگ ِ کوميسر بوبؤ.

هنوز انقلابی دولت ِ کار به سامان نرسه بو کی اغتشاشات و بلوا، او انقلابیؤنی جه کی شوروی هوادار بؤن شوروع بوبؤ و بيلأخره میرزا مجبور بوبوسته جومعه روج، اسفندار ما اوّل، 1494 گالشی سال (18 تیر ١٢٩٩)، دوتا نماينده و ايتا نامه اَ عبارت امره اوسه بئوده موسکؤ، لنين ره کی: «ايران ِ ملّت، حاضر نيه کی بلشوويکؤن ِ برنامهٰ قبول لکونی» و بازون، قهر و اعتراض امره، رشت جی بوشؤ فومن ...باخی

Image:Wbar_blue.jpg
ویکی خبر
آخری خبرؤن جه ویکی خبر:

آشورپور بمورده!

رشت ِ پيله برف ِ عکسؤن (ايسنا جی)

دخونکا (گيلکی تئاتر) ِ عکسؤنه بئينين

اکبر رادی تشييع جنازه؛ تصويری گوزارش

اکبر رادی، ايران ِ پيله نمايشنامه‌نويس، ديروج موردال ما 21، بمورده.

چلله شؤ، موزه‌ی ميراث روستايی مئن

گالشی تقویم (گالش شؤمار) در بومأ

× شمو نی تانيد ویکی خبر ِ مئن خبر اضافه بکونيد.

× ویکی خبره سراگیتنه واسی حیمایت بوکونید

Image:wbar_green2.jpg
ویکی بگوته

ویکی بگوته ایته آزات جیگا ایسسه که شمه تینید اونه مئن بگوتأنه سرأدید، بگوتأن گپؤنی ایسسن کی پوربارؤمعنی ایسسن ؤ شمره، شیمی کار ؤ زیندیگی دیرین رانمایی کؤنن؛ بگوته تینه جه ایته پیلله کس ببی یا نه، ئره او چی کی موهیم ایسسه اینه کی او گب چیزی خو امره بدأری یا بشای اونه جی لیذت بوردن. اگر شمه ایته بگوتأ ئره سرأدید، همه کس تینن شیمه بگوتأ بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه بگوتأ دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه بگوتأ بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید.

آخری بگوتأن:

هسا شر جه جلیل قیصری

هسا شر جه محمد داودی

هسا شر جه موسی قمی اویلی

هسا شر جه اردشیر پرهیزکار

× ویکی بگوته سراگیتنه واسی حیمایت بوکونید

Image:wbar_green3.jpg
ویکی کیتاب

ویکی کیتاب ایته آزات جیگا ایسسه کی شمه تینید اونه دیرین همدیگره ایله جاره امره کیتاب بنویسین تا دیگرؤن بوتؤنن جه او ایستفاده بوکونن ؤ هوتؤ نی شمه تینید جه دیگر کیتابؤنی کی ئره هننأ، ایستفاده بوکونین. ای جیگا، بال زئنه کی شمه بوتؤنید شیمه ایطلاعاته ایته کیتابه مئن وارید بوکونید ؤ چندی کی بوگذشته امه تینیم خوجیر کیتابؤنه امره ایته پیلله کیتابخؤنه بدأریم. نوا جخترأ دأن کی هممته جه امه، ایبچی دانایی دأنیم که تینیم اونه ئره مونتشر بوکونیم؛ اگر شمه ایته کیتاب ئره بنویسین، همه کس تینن شیمه کیتابه بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه کیتابه دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه کیتابه بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید.

آخری کیتابؤنی کی نیویشته دریم:

گیلکی پاچه داستان

موحیط زیست

× ویکی کیتابه سراگیتنه واسی حیمایت بوکونید

Image:wbar_green1.jpg
ویکی دانشگا
ویکی دانشگا ایته آزات جیگا ایسسه کی شمه تینید اونه دیرین دیگرؤنه چیز یاد هدأین ؤ یا ای چه باموجین. ای جیگا آموتنه جیگا ایسسه. اگر شیمه به ایته سوال پیش بومأ تینید ئره واپورسین ؤ او کسؤنی کی شیمه جوابه دؤنن، شمه سواله جواب هدئنن ؤ هیتؤ اگر شمه نی ایته سواله جوابه دؤنید، تینید به او جواب هدید. هرکی تینه ایته کیلاس را تودأی ؤ دیگرؤنه ای کیلاسؤنه مئن آموزش هدأی. همیشک تینه ای کسه دیگر یاتته ببی کی جه شمه ویشتر دؤنه، هین واسی او تینه شیمه مطلبه دچین واچین بوکونی ؤ هیتؤ اگر شمه نی بدین جایی ایشتباهی بؤ دره اونه دچین واچین بوکونید.

آخری بنویشتأن:

پرسش2: کسی تینه گیلکی دستوره زوانه اره آموزش هدی؟

پرسش1: مو خأنم ایته ویؤلن سازه بهینم، چی معیارؤنه وا در نظر بگیرم؟

× ویکی دانشگا سراگیتنه واسی حیمایت بوکونید

Image:Wbar_pink.jpg
ویکی واژه

ویکی واژه ایته آزات دیکشنری ایسسه که اونه مئن شمه تینید شیمه لوغته معنی دونبال واموجید ؤ اونه تلفوظ ؤ دیگر چیزؤنه بینید؛ اگر بخأید، شمه تینید او واژه معنیه، دیگر زوانؤنه مئن نی بینید. اگر امه بتؤنیم امه گیلکی زوانه واژأنه ئره وارید بوکونیم، تینیم ایته خوجیر دیکشنری جه امه زوان بدأریم.دومباله

آخری لوغات:

اسؤنه: /aso:ne/ زيارت‌جيگا. آرامگاه. ايمام‌زاده.

بيور: /bür/ سورخ ِ تش کی دود ندأنه.

جيم: /jim/ تش ِ جرقه.

خورتاب: /xurtäb/ يه‌ته جوغرافيايی طرف ايسه. شرق. (=خوراسؤن=افتؤوَرَس)

چم: /čam/ روشنايی. نور.

دپار: /dapär/ آوار. دکالسن.

زم: /zam/ تش ِ زوانه.

× ویکی واژه سراگیتنه واسی حیمایت بوکونید

الیفبا واموج
آ أ ئ ؤ ب پ ت س ج چ ه خ د ز ر ژ ش ق ف ک گ ل م ن و ی ِ
باخی برنؤمن
ویکی دانشگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی کیتاب ویکی خؤنی ویکی زیست ویکی خبر ویکی تیلمبار پیلله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی
هم زوانؤن

Gilaki (گيلکی)Zazaki (زازاکی)Mazandarani (مازرونی)

ويکيپديا، باخی زوانؤن ِ مئن

او ویکیپدیا دانشنؤمنی کی 100،000 جی ویشتر ایسسن:
English . Deutsch . Français . Polski . 日本語 . Nederlands . Italiano . Português . Español . Svenska . Русский . 中文 . Suomi . Norsk (Bokmål) . Volapük
او ویکیپدیا دانشنؤمنی کی 10،000 جی ویشتر ایسسن:
Türkçe . Română . Esperanto . Català . Slovenčina . Čeština . Українська . Magyar . Dansk . Bahasa Indonesia . עברית . Lietuvių . Српски / Srpski . Slovenščina . Lumbaart . Български . 한국어 . العربية . Eesti . తెలుగు . Hrvatski . नेपाल भाषा . Sinugboanong Binisaya . Galego . Ελληνικά . ไทย . Nynorsk . فارسی . Tiếng Việt . Bahasa Melayu . ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী . Euskara . Bosanski . Simple English . Lëtzebuergesch . Íslenska . Shqip . ქართული . Brezhoneg . Azərbaycan . বাংলা . Latina . Ido . हिन्दी . Srpskohrvatski / Српскохрватски . मराठी . Basa Sunda . Nnapulitano . Македонски . Cymraeg . தமிழ . Latviešu . Sicilianu . Plattdüütsch . Occitan . Basa Jawa . Piemontèis . Kurdî / كوردی . Tagalog
او ویکیپدیا دانشنؤمنی کی 1،000 جی ویشتر ایسسن:
Asturianu . Walon . Afrikaans . Тоҷикӣ . Беларуская (тарашкевіца) . Tarandíne . Беларуская . Aragonés . Ripoarisch . Krèyol ayisyen . Чăваш . اردو . Māori . Kiswahili . Vèneto . O‘zbek . Frysk . 粵語 . Gaeilge . Corsu . Runa Simi . ಕನ್ನಡ . Gàidhlig . ייִדיש . മലയാളം . Yorùbá . Žemaitėška . Nāhuatl . Tatarça / Татарча . Kapampangan . संस्कृतम . Hornjoserbsce . Interlingua . Հայերեն . Limburgs . Alemannisch . Basa Banyumasan . Amharic . Pangasinan . Bân-lâm-gú . Nouormand/Normaund . Føroyskt . Sámegiella . Nedersaksischl . Furlan . भोजपुरी . पाऴि . Winaray . Ilokano . West-Vlams . Novial . Scots . Arpitan . Líguru . नेपाली . ދިވެހިބަސް . Иронау . 古文 / 文言文 . Zazaki . Malti . Kaszëbsczi . Deitsch . Võro . Kernewek/Karnuack . faka Tonga . Dzhudezmo . Қазақша . Boarisch . پښتو . تركمن / Туркмен ... باخی زوانؤن

زبان‌های دیگر
Download ISO files from Walnut Creek and Others: Telecom 1996 - ADA (International Language for Software Engeneering) - AmiNET CD-ROM - Audio Toolkit - Avalon - BSD Docs -  CD-ROM of CD-ROMs - CICA for Windows 1 - CICA for Windows 2 - CicaNT - Cica1204 - CUG 1293 - DOOM CD - DOOM Tools - EAST 0894 - Garbo - Gif Galore - Usenet Source Code - Internet Info - Linux Web ToolsMusic Workshop - Windows NT -  Perl CD-ROMPower DOS - SCI Lib - SIMTEL92 - Space Shuttle Encyclopedia - Teacher2000 - Walnut Creek - Welcome to Africa - Butterly - Documenti (IT) - GNUtembergLa Coleccion (ES) - Libris Britannia - Project Gutenberg 94 - Project Gutenberg 97 - Giga Games - GNU X11R5 - Hobbes OS2 - Kirks Comm CD - RedHat 5.1 - CPM94 - OWA 1.7.7 - Perl CD 95 - SIMTEL10000 - Slackware 3.5 - SourceCode 0394 - Sys Vr4 - TaxInfo93 - Tex95 1 - Tex95 2 - RedAlert CD - CRV2 Collection - WCSampler44 - FractalFrenzy - World Radio Amateur Directory - PCOpen - 100 GreatGames - 1000 Games - 1000 HotGames - BadKillyMeow - BadKittyGothic - BBS Documentary DVD - BeachWare - BlachHawk97 - Complete Internet Archive -  Cybernet - DiamondCollection - FunPack93 - GigaGames3 - GigaGames5 - GoldGames - BusinessPlatinum -  BBSCompanion - HPAVC CDRom - HubbleSpace_1 - HubbleSpace_2SoundEffects - AMGKleptomania - AMGGrooveActivator - AmigaStXX - BigBang - DrumBase5000 - eGames151 - ELab1 - ELab2 - ELab3 - ELabCD1 - ELabCD2 - GeminiAtari93 - Greytsounds - HollywoodEdge - BrazilianPercussions - MasterbitsTR - MasterbitsClimax7 - MicroforumWIN1 - MicroforumWIN2 - MidimarkPro - ModemMadness - MusicStoreSound - NASASourceCode - NetwareSuperLibrary - NiceBeats28 - NiceBeats29 - NightOwl17 - NightOwl19 - NewGold1 - NewGold2 - UniverseOfSounds - PCSIGHome - PCSIGGames - PhoenixCD5.0 - PowerDos96 -PSL5 - PSL7 - PSL7bis - ArcadeMania - ReligiousClipart - Ruby - SapphireCollection - ScreenSaver98 - SharewareBackthrough - SharewareHeaven14 - SoundGallery - SoundsGood - SoundScan - SpaceAndAstronomy - SvCollect5 - SyntWorx - TucowsCD2 - ASPCD - JohnRuskinInstallation - JohnRuskinCD - TurboLinux98CD1 - TurboLinux98CD2 - GameWareCollection - UrbanShakedown - VoiceCrystal - WizooPlatinum - Wurlitzer - 4.4 BSD Lite Export - 640MbShareware - CD-ROMToday - CE_OP_CD - CDFacil1 - CDFacil2 - CDFacil3 - InnerWorld - MDCDRomMikroDAT2 - Pegasus4.0 - Saitek - Saturn - SharewareStudio - SLS CD.ROM - SoMuchShareware - StrategyAfterLife - Biblioteca3.7 - CDRom54cDVD0905 - cliCK12.7 - InternetWorld97 - LaBiblePC - Level0298R - MisterDrom - PCbresp - Expert15 - Expert27 - Expert33 - Expert34 - Pswe010 - RCDRom31 - Rom1025 - SoftMag - MacBible

MundoDoCDROM (Portuguese): 54 - 60 - 125 - 128 - 136 - 08 - 114 - 119 - 120 - 17 - 27 - 32 - 33 - 49 - 55 - 57 - 61 - 61bis - 65 - 66 - 67 - 79 - 92 - 59 - 69 -138 - 75 - 16 - 2 - 3 - 4 - 6

MundoDoLinux: 10 - 12 -13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 37 - 44a -

LinuxXF: 137 - 50a - 50b - 50c - 102 - 108 - 109 - 126 - 166 - 183 -           

SIMTEL Special: CD1 - CD2 - 2001 - 1/1997 - 2/1997 - ForWindows96 -   
              
CICA32: 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4

National Geographic: 1900-1906 - 1906-1909 - 1888-1900      
 
Project Gutenberg: Project Gutenberg - DVD 2002 - PG2003 - PGCD - PG DVD 2010 - PG DVD 2006 - PG CD 2007 - Some Best PG - PG Audiobooks MP3 - PG Audiobooks OGG -
PG Texts TXT - PG MP3 - PG OGG - PG TXT -  ZIM files - English ZIM - Zim for Kiwix -

LinuxMagazine: 40 - 142 - 114 - 120 - 121a - 121b - 122a - 122b - 123a - 123b - 125a - 125b - 130 - 139 -  

PierShareware: CD1 - CD3 - CD4 - CD8 - CD9

SharewareOverloadTrio: Volume1 - Volume2 - Volume3

Websites for Download: Hesperian Health (AR) - Kaos Small (AR) - Kaos Big (AR) - Arvind - Deutsch-Arabisch - Kaos (DE) - Project Reconnect (DE) - Deutsch als Fremdsprache - African History - Algebra to go - Binofino - Bookdash - Cats & Dogs Books - Ck12 - Corel Knoweledge - Educate - Fantastic Phonics Adults - Fantastic Phonics Child - Feed the Monster - GCF2015 - Iicba - English Language Training - Math Expressions - Mustard Seed Books - Ole Nepal - OpenStax - Rachel - RachelCourses - Saylor - Siyavula - StoryBooks - Tanzanian Exams - Wassce - Women in African History - Biblioteca (ES) - CNB Guatemala - EducaLAB (ES) - GCF2012 (ES) - Mustard Seed Books (ES) - Rachel (ES) - Tocomadera - Afrique - Cats & Dogs Books (FR) - Ebooks Gratuits (FR) - Haiti Futur (FR) - Kaos (FR) - StoryBooks (ID) - Deutschkurse - Kaos (PT) - Kaos (SW) - Refugees - Appunti di informatica liberaWatch Tower Library -

Wiki Projects: English Wiki Abstracts (XML) - Education - CDpedia0.7 - DVDpedia0-7 -  MLWikipediaCD - WikipediaPL06 -

ZIM Projects: Wikipedia - Wikisource

AKAI S6000 - Ultimate - Vol. 5 - World Sounds

Best Service -  DanceFloorBast - DanceMegaDrumsEthnicJourneySound - KillerHorns - DOM - RossGarfieldDrums

Cream of the Crop: 1 - 11.1 - 11.2 - 2 - 24 - 25 - 26 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.1 -

InfoMagic: Games1 - Games2 - NTSource1 - NTSource2 - Windows3Pack1 - Windows3Pack2 - Windows3Pack3 - Windows3CD1 - Windows3CD2 - Windows6Pack1 - Windows6Pack2Windows6Pack3Windows6Pack4 - Windows6Pack5 - Windows6Pack6 -

LearnKey 70215 - CD1 - CD4 - CD5 - ClusterServerAdminCD1 - InfraDesign - W2ServerAdmin

QuantumAxcess: EpicGames - JustSports - CoolGames - CoolGamesToo -

Roland C.: CDC01  - GuitarAndBass - SuperSax - Africa - SoloBrass -

Zero-G: BeneathThePlanet - Ethnic - PureTripHop - ReturnToPlanet - WorldClass -