EBOOKS AND AUDIOBOOKS DISTRIBUTION

Amazon: [Kindle]

Audible [audiobook] [curatela]

GooglePlay [audiobooks]

Mondadori Store [audiobooks] [ebooks]

Kobo [audiobooks/ebooks]

Libraccio [audiobooks] [ebooks] [classicistranieri] [curatela]

Libreria Universitaria [ebooks]

IBS [audiobooks/ebooks]

LaFeltrinelli [audiobooks/ebooks]

Youcanprint [audiobooks/ebooks]

Barnes and Noble: [audiobooks/ebooks]

Findawayvoices Shop [audiobooks]

StreetLib: [audiobooks/ebooks]

Audiobooks.net [audiobooks]

Casa del libro [ebooks]

Libro.fm [audiobooks]

Gandhi [audiobooks/ebooks]

Web Analytics
Thèu-chông - Wikipedia

Thèu-chông

Chhut-chhṳ Wikipedia

Fôn-ngiàng kông-lìm lòi Wikipedia ke Hak-kâ-fa pak-khô pán-pún!

Thai-kâ tû-nèn phiên-cho liá-chúng ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi Hak-ngî Sṳ-tién chhâm-kháu! Vi-liáu chṳn-sòng hién-sṳ Pha̍k-fa-sṳ sṳ-mû, chhiáng hâ-chhòn Charis SIL sṳ-thí. Hakkâpedia ke pán-pún hien-chhai yû 231 vùn-chông.

歡迎光臨來Wikipedia客家話 百科版本.

大家都能編做這種語言个自由 百科全書. 有問題還係建議? 來去客語字典 參考! 為了正常顯示 白話字字母,請下傳 Charis SIL 字體 . Hakkâpedia 客語百科个版本現在有231 文章.

Hak-kâ-fa ke thi-khî
Hak-kâ-fa ke thi-khî

Hak-kâ-fa

Yá-têu mióng-ya̍p he Hak-kâ-fa (客家話) ke Wikipedia. Yi fôn-ngiàng ngì lòi khiung-ha siá Hak-Ngî. Hak-kâ Wikipedia yí-kîn sṳ̀n-lı̍p, chòn-phu ke nui-yòng chang cho-ha pân-hi chṳn-sṳt ke Wikipedia. Tì chṳn-sṳt ke Wikipedia ke-phêu-thì tông-ngièn he [[Hak-kâ-fa]].

客語

漢字表記部份僅供參考
本段文字以漢字表記,使用許多非標準的字,僅供參考。

者兜網頁係客家話个Wikipedia。異歡迎汝來共下寫客語。客家Wikipedia已經成立,全部个內容正做下搬去正式个Wikipedia。佇正式个Wikipedia个標題當然係[[Hak-kâ-fa]].Thi-lî 地理

Fî-chû 非洲 - Nàm-khi̍t-chû 南極洲  - Â-chû 亞洲 - Êu-chû 歐洲 - Pet-mî-chû 北美洲 - Thi-khiù 地球 - Nàm-mî-chû 南美洲 - Pet-kîn 北京  - Sông-hói 上海 - Chûng-koet 中國 - Mòi-yen 梅縣 Sîn-kâ-phô 新加坡 - Mâ-lòi-sî-â 馬來西亞 - Thòi-vàn 台灣 - Thai-phìn-yòng 太平洋 - Kâ-nâ-thai 加拿大 - Yîn-koet 英國 - Mî-koet 美國 - Ngit-pún 日本 - Fî-li̍t-pîn 菲律賓 - Mùng-kú-koet 蒙古國 - Sî-pân-ngà 西班牙 - Hî-lia̍p 希臘 - Yâ-lu-sat-lâng 耶路撒冷 -

Kô-ho̍k 科學

Fa-ho̍k 化學 - Vu̍t-lí-ho̍k物理學 - Li̍t 力 - Kâ-suk-thu 加速度 - Sṳ-ho̍k 數學 - Kîn-chi-ho̍k 經濟學 - Sâng-vu̍t-ho̍k 生物學 - Thiên-vùn-ho̍k 天文學 - Kîm 金 - Chet-ho̍k 哲學 - Kûng-chhàng-ho̍k 工程學 - Khô-ho̍k 科學 -

Chûng-kau 宗教

Chûng-kau 宗教 - Yù-thai-kau 猶太教 - Kî-tuk-kau 基督教 - Thiên-chú-kau 天主教 - 佛教 - Tho-kau 道教 - Yî-sṳ̂-làn-kau 伊斯蘭教 - Chûng-kau Kói-kiet 宗教改革 -

Ngî-ngièn lâu Vùn-fa 語言撈文化

Li̍t-sṳ́ 歷史 - Lò-mâ Ti-koet 羅馬帝國  - Vùn-fa 文化 - Làm-khiù 籃球 - Pha̍k-fa-sṳ 白話字 - Ngi-su̍t 藝術‎ - Kháu-kú-ho̍k 考古學 - Yîn-vùn 英文 - Fap-vùn 法文 - Yîm-ngo̍k 音樂 - Kau-yuk 教育 - Hî-lia̍p-vùn 希臘文 - Kûng-chhàng-ho̍k 工程學 - Ngìn-lui 人類 - Sṳ̂-chhù-chṳ̂-lu 絲綢之路 - Kâ-pî 咖啡 -

Ngìn-vu̍t 人物

Yâ-sû Kî-tuk 耶穌基督 - Pó-lò 波羅 - Li Mâ-teu 利瑪竇 - Mâ-lî-sûn‎ 馬禮遜 - Tai Tet-sâng 戴德生 - Genghis Khan 成吉思汗 - Thì-mô-thai 提摩太 - Chhṳ̀n Súi-pién 陳水扁 - Fùng Siu-chhiòn 洪秀全 - Sûn Chûng-sân 孫中山 - Â-li̍t-sân-thai sâm-sṳ 亞力山大三世 -

Thung-vu̍t 動物

Thai-yùng-meu 大熊貓 - Lo-fú 老虎 - Lo̍k-thò駱駝 - Sṳ̂-é 獅子‎ - Thoi-chhú 袋鼠 - Chhòng-kiáng-lu̍k 長頸鹿 - Mièn-yòng 綿羊‎ - Meu-thèu-tiâu 貓頭鳥 - Ngo̍k-ǹg 鱷魚 - Siong 象 - Hèu-è 猴子 - Tî-tû 蜘蛛 - Meu-é 貓 - Kiéu-è 狗 - Thò-niâu 駝鳥 - Mâ 馬 - Ǹg-è 魚 -Khì-thâ ngî-ngièn ke Wikipedia

Chí-moi kie-va̍k

Meta-Wikipedia
muk-phêu he kú-li chṳ̂n-tô ngî-ngièn nui-yùng ke sṳ̀n-chóng ke khôi-fat.
Wiki Khiung-hióng chṳ̂-ngièn
he chit-chhùn chhṳ-yù khôi-fong ke thù-on, khi̍p sâng-yîm chṳ̂-liau.
Wiki Kau-khô-sû
sû-si̍p chhṳ-yù ke kau-khô-sû.
Wiki Sîn-vùn
thì-kiûng sîn-vùn chok-chá thu̍k-li̍p po-ko fàn-kín ke fàn-kín.
Wiki Ho̍k-yen
khôi-fong ke ho̍k-si̍p fàn-kín lâu ngiên-kiu sa-khî.
Wiki Chhṳ̀-tién
muk-tit tì sû-liu̍k sṳ-kîn, thu̍k-yîm khi̍p piang-fap.

Chhâm-siòng Khì-thâ ngî-ngièn ke Wikipedia pán-pún.

Download ISO files from Walnut Creek and Others: Telecom 1996 - ADA (International Language for Software Engeneering) - AmiNET CD-ROM - Audio Toolkit - Avalon - BSD Docs -  CD-ROM of CD-ROMs - CICA for Windows 1 - CICA for Windows 2 - CicaNT - Cica1204 - CUG 1293 - DOOM CD - DOOM Tools - EAST 0894 - Garbo - Gif Galore - Usenet Source Code - Internet Info - Linux Web ToolsMusic Workshop - Windows NT -  Perl CD-ROMPower DOS - SCI Lib - SIMTEL92 - Space Shuttle Encyclopedia - Teacher2000 - Walnut Creek - Welcome to Africa - Butterly - Documenti (IT) - GNUtembergLa Coleccion (ES) - Libris Britannia - Project Gutenberg 94 - Project Gutenberg 97 - Giga Games - GNU X11R5 - Hobbes OS2 - Kirks Comm CD - RedHat 5.1 - CPM94 - OWA 1.7.7 - Perl CD 95 - SIMTEL10000 - Slackware 3.5 - SourceCode 0394 - Sys Vr4 - TaxInfo93 - Tex95 1 - Tex95 2 - RedAlert CD - CRV2 Collection - WCSampler44 - FractalFrenzy - World Radio Amateur Directory - PCOpen - 100 GreatGames - 1000 Games - 1000 HotGames - BadKillyMeow - BadKittyGothic - BBS Documentary DVD - BeachWare - BlachHawk97 - Complete Internet Archive -  Cybernet - DiamondCollection - FunPack93 - GigaGames3 - GigaGames5 - GoldGames - BusinessPlatinum -  BBSCompanion - HPAVC CDRom - HubbleSpace_1 - HubbleSpace_2SoundEffects - AMGKleptomania - AMGGrooveActivator - AmigaStXX - BigBang - DrumBase5000 - eGames151 - ELab1 - ELab2 - ELab3 - ELabCD1 - ELabCD2 - GeminiAtari93 - Greytsounds - HollywoodEdge - BrazilianPercussions - MasterbitsTR - MasterbitsClimax7 - MicroforumWIN1 - MicroforumWIN2 - MidimarkPro - ModemMadness - MusicStoreSound - NASASourceCode - NetwareSuperLibrary - NiceBeats28 - NiceBeats29 - NightOwl17 - NightOwl19 - NewGold1 - NewGold2 - UniverseOfSounds - PCSIGHome - PCSIGGames - PhoenixCD5.0 - PowerDos96 -PSL5 - PSL7 - PSL7bis - ArcadeMania - ReligiousClipart - Ruby - SapphireCollection - ScreenSaver98 - SharewareBackthrough - SharewareHeaven14 - SoundGallery - SoundsGood - SoundScan - SpaceAndAstronomy - SvCollect5 - SyntWorx - TucowsCD2 - ASPCD - JohnRuskinInstallation - JohnRuskinCD - TurboLinux98CD1 - TurboLinux98CD2 - GameWareCollection - UrbanShakedown - VoiceCrystal - WizooPlatinum - Wurlitzer - 4.4 BSD Lite Export - 640MbShareware - CD-ROMToday - CE_OP_CD - CDFacil1 - CDFacil2 - CDFacil3 - InnerWorld - MDCDRomMikroDAT2 - Pegasus4.0 - Saitek - Saturn - SharewareStudio - SLS CD.ROM - SoMuchShareware - StrategyAfterLife - Biblioteca3.7 - CDRom54cDVD0905 - cliCK12.7 - InternetWorld97 - LaBiblePC - Level0298R - MisterDrom - PCbresp - Expert15 - Expert27 - Expert33 - Expert34 - Pswe010 - RCDRom31 - Rom1025 - SoftMag - MacBible

MundoDoCDROM (Portuguese): 54 - 60 - 125 - 128 - 136 - 08 - 114 - 119 - 120 - 17 - 27 - 32 - 33 - 49 - 55 - 57 - 61 - 61bis - 65 - 66 - 67 - 79 - 92 - 59 - 69 -138 - 75 - 16 - 2 - 3 - 4 - 6

MundoDoLinux: 10 - 12 -13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 37 - 44a -

LinuxXF: 137 - 50a - 50b - 50c - 102 - 108 - 109 - 126 - 166 - 183 -           

SIMTEL Special: CD1 - CD2 - 2001 - 1/1997 - 2/1997 - ForWindows96 -   
              
CICA32: 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4

National Geographic: 1900-1906 - 1906-1909 - 1888-1900      
 
Project Gutenberg: Project Gutenberg - DVD 2002 - PG2003 - PGCD - PG DVD 2010 - PG DVD 2006 - PG CD 2007 - Some Best PG - PG Audiobooks MP3 - PG Audiobooks OGG -
PG Texts TXT - PG MP3 - PG OGG - PG TXT -  ZIM files - English ZIM - Zim for Kiwix -

LinuxMagazine: 40 - 142 - 114 - 120 - 121a - 121b - 122a - 122b - 123a - 123b - 125a - 125b - 130 - 139 -  

PierShareware: CD1 - CD3 - CD4 - CD8 - CD9

SharewareOverloadTrio: Volume1 - Volume2 - Volume3

Websites for Download: Hesperian Health (AR) - Kaos Small (AR) - Kaos Big (AR) - Arvind - Deutsch-Arabisch - Kaos (DE) - Project Reconnect (DE) - Deutsch als Fremdsprache - African History - Algebra to go - Binofino - Bookdash - Cats & Dogs Books - Ck12 - Corel Knoweledge - Educate - Fantastic Phonics Adults - Fantastic Phonics Child - Feed the Monster - GCF2015 - Iicba - English Language Training - Math Expressions - Mustard Seed Books - Ole Nepal - OpenStax - Rachel - RachelCourses - Saylor - Siyavula - StoryBooks - Tanzanian Exams - Wassce - Women in African History - Biblioteca (ES) - CNB Guatemala - EducaLAB (ES) - GCF2012 (ES) - Mustard Seed Books (ES) - Rachel (ES) - Tocomadera - Afrique - Cats & Dogs Books (FR) - Ebooks Gratuits (FR) - Haiti Futur (FR) - Kaos (FR) - StoryBooks (ID) - Deutschkurse - Kaos (PT) - Kaos (SW) - Refugees - Appunti di informatica liberaWatch Tower Library -

Wiki Projects: English Wiki Abstracts (XML) - Education - CDpedia0.7 - DVDpedia0-7 -  MLWikipediaCD - WikipediaPL06 -

ZIM Projects: Wikipedia - Wikisource

AKAI S6000 - Ultimate - Vol. 5 - World Sounds

Best Service -  DanceFloorBast - DanceMegaDrumsEthnicJourneySound - KillerHorns - DOM - RossGarfieldDrums

Cream of the Crop: 1 - 11.1 - 11.2 - 2 - 24 - 25 - 26 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.1 -

InfoMagic: Games1 - Games2 - NTSource1 - NTSource2 - Windows3Pack1 - Windows3Pack2 - Windows3Pack3 - Windows3CD1 - Windows3CD2 - Windows6Pack1 - Windows6Pack2Windows6Pack3Windows6Pack4 - Windows6Pack5 - Windows6Pack6 -

LearnKey 70215 - CD1 - CD4 - CD5 - ClusterServerAdminCD1 - InfraDesign - W2ServerAdmin

QuantumAxcess: EpicGames - JustSports - CoolGames - CoolGamesToo -

Roland C.: CDC01  - GuitarAndBass - SuperSax - Africa - SoloBrass -

Zero-G: BeneathThePlanet - Ethnic - PureTripHop - ReturnToPlanet - WorldClass -