Web Analytics

मू पौ

विकिपिडिया नं

सकलसिंनं सम?पादनयाये ज?य?ग? सितिकं छ?येलिग? हलिमसफू
नेपाल भाषाय? ४२,२६२ च?वस?इ ज?या ज?याच?वंग? द?।
म?हसीका · मालेज?या · सम?पादन · न?ह?यसः · ग?वहालि

प?चः · बांलाग? च?वस? · अ-ज?ञ इन?डेक?स

ल?ययातःग? च?वस?

हेलिकोब?याक?तर पाइलोरी

हेलिकोब?याक?टर पाइलोरी छगू हेलिकल आकारया ग?राम नेगेटिभ ब?याक?टेरियम ख। थ?व ब?याक?टेरियमं प?वा व ड?य?डेनमया थाय?‌थासे संक?रमण याइ। पेप?टिक अल?सर, ग?यास?ट?राइटिस, ड?योडेनाइटिस, व सम?भवतः छ?ं क?यान?सरया कारक ?च॰ पाइलोरी संक?रमण ख। अथे ज?सां थ?किया संक?रमण ज?इपिं यक?व मन?तेसं ल?वेया छ?ं नं लक?षण मक?यं। हेलिकोब?याक?टर स?पिसिज जक?क छगू माइक?रोअर??ग?यानिजम ख ग?कियात प?वाया उच?च अम?लीय वातावरणं असर मया। थ?किया हेलिकल आकार, ग?किलिं थ?किया जेनसया नां वल, या विकास थ?किया म?य?कसया जेल सतहय? मोतिलिती व पेनेत?रेसन देकेयात ज?ग? धैग? विश?वास द?।

१८७५य? जर?मन वैज?ञानिकतेसं हेलिकल आकरया ब?याक?टेरियायात मन?या प?वाःया लाइनिङय? ल?इकल। थ?व ब?याक?टेरिया कल?चरय? ब?इके मछिंग?लिं थ?व लिपा लोमना वन।

१९८३य? इटालिमि अन?वेषक ग?इलियो बिजोजेरो नं खिचाया प?वाःया अम?लीय वातावरणय? द?ग? हेलिकल आकारया ब?याक?टेरियायाग? बारेय? वर?णन यानादिल।


(अप?व...)

मालादिस?...

छिं छ?ं छपू च?वस? वा छग? ख?ग?व द?ग? च?वस?यात ल?यातिन आखले मालेयात क?वे बियातग? सन??द?कय? मालादिस?। देवनागरीइ मालेयात देपाय? द?ग? मालादिस? सन?द?क छ?यलादिस?।

देवनागरी ग?वहालि

थ?व विकिपिडियाय? देवनागरीइ च?वेग? व?यवस?था द?। थ?व व?यवस?था स?वया पृथक कथं देवनागरीइ च?वेयात छितः ज?याभ माःसा क?वेयाग? वच?ग? आखले तिया दिस?।

ल?ययातःग? किपा

?ओर?तिक दिसेक?सन

?ओर?तिक दिसेक?सन छग? मेदिकल इमर?जेन?सी ख। थ?व अवस?थाय? ?ओर?ताया छ?ं सतह बाया हि सतहतेग? दथ?इ वनि।

किपा थिंका: जे ह?य?जेर
आर?काइभ - मेमेग? ल?ययातग? किपातः...

च?वस?नाप स?वापू द?ग?

थ?व हलिमसफूइ आः तक?क द?ग? च?वस? स?वय?‌त क?वय? बियातग? सन??द?कय? च?वस? न?ह?यथनिग? आखःयात माउसं तिया दिस?। छ?ं छग? प?चः (क?याटेगोरी) नाप स?वापू द?ग? च?वस?तेग? धलः स?वय?‌यात "प?चः"य? माउसं तिया दिस?। ल?याखं नं न?ह?येथनिग? च?वस? स?वय?‌त ०-९य? माउसं तिया दिस?।


०-९ ? ? अं ?
प?च: क?ष त?र ज?ञ ? श?र अः

विकिपिडियायाग? मेमेग? ख?यःत

  • न?ह?यसः दबू — विकिपिडिया छ?येलेयात ग?वहालि माःसा थन स?वापू तया दिस?।
  • ग?वहालि दबू — छित छ?ं विषयय? जानकारी माःसा थन स?वापू तया दिस?। विकिपिडियायाग? स?वयंसेवकतेस? छित माःग? जानकारी मालाबियादि।
  • सतः फल?चा — थ?व विकिपिडिया न?ह?यथनेयात व बा?लाकेयात बिचा तेग? व ख?लाब?लायायेग? थाय? खः। थन विकिपिडियायाग? प?राविधिक पक?ष व नियमयाग? बारेय? नं ख?लाब?ला ज?ई।
  • सामाजिक दबू — विकिपिडियाय? ज?याच?व?ग? ज?याख?, स?रोत, यायेमाग? ज?याख? आदि मेमेपिं स?वयमसेवकतेत क?येनेयात तैग? थाय?। सतः फल?चाय? न?ह?ग? ज?यायाग? बारेय? ख?लाब?ला याये ध?ंका उकीयात यायेत थन स?च? बिया दिस?।
  • विकिपिडिया ब?ख? — विकिपिडिया व विकिमीडिया फाउन?डेसननाप स?वापू द?ग? घोषणा, अपडेट, लेख व प?रेस विज?ञप?ति थन तिका दिस?।

विकिपिडियाया फ?की ज?या??व

विकिपिडियायात विकिमिडिया फाउन?डेसनं होस?ट याना तग? द?। थ?व फाउन?डेसन छग? नन-प?रोफिट ग?थि ख:। थ?व ग?थिं मेमेग? ज?या??वःयात नं होस?ट याना तग? द?। थ?व ग?थिं होस?त यानातग? मू ज?या??वः थ?व कथं द?:

विक?स?नरी
खंग?वसफू व पर?यायसफू
विकिब?ख?
सितिंग? ब?ख?
धापू
धापूतेग? मंका
विकिसफू
सितिंग? सफू व स?तोत?र
विकिप?रजाति
प?रजातितेग? संकलन
विकिस?रोत
सितिंग? सफूध?कू
विकिभर?सिटी
सितिकं सीकेज?याया ज?या??वः
मंका
मंका मिडियातेग? प?चः
मेटा-विकि
विकिमिडिया ज?या??वःतेग? संयोजन

विकिपिडिया भाय?

थ?व विकिपिडिया नेपालभाषाय? च?वया तग? ख:। नेपालभाषाया विकिपिडिया अनौपचारिक कथं इन?क?य?बेटरय? परिक?षणया कथं ज?न ४, २००६ निसें सञ?चालन ज?ग? ख: धाःसा आधिकारिक कथं सेप?टेम?बर ३०, २००६य? न?ह?यथंग? ख। नेपालभाषाया विकिपिडियाय? आ तक?क ४२,२६२ च?वस?इ ज?या ज?याच?व?ग? द?। मेमेग? हलिमसफूइ दक?ले तधंग? हलिमसफू क?वे बिया तग? द?:

पूवंग? धलःपौ · बह?भाषिक समन?वय · न?ह?ग? भाषाय? विकिपिडिया न?ह?यथनिग?