Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Main Page - Wikipedia

Main Page

From Wikipedia

Amogelesega mo Wikipedia,

Tirisanyommogo e maikaelelo a yone e leng go leka go encyclopedia ka diteme tsa mafatshe a a farologanyeng, mme ebile e sa sokamela ka letlhakoreng lepe e bile e dirisiwa ke mongwe le mongwe mo interneteng mahala. Wikipedia ga e duelelwe, e bile e ka dirisiwa go batla tlhaloso ya sepe fela kgotsa go tsenya sengwe, le go baakanya tse di setseng di tsentswe. Ka gore mongwe le mongwe o kgone go tsenya se a se batlang, Wikipedia ga e kake ya tshepisa ya gore se o tla se filthelang fa ke boammaaruri jo bo tletseng. O ka lekeletsa ka Sandbox. Tswana Wikipedia e, e na le di article di le 67. Go tsaya malebane go bona gore o ka kwala eng, o ka tlhola gore batho ba kopile eng


Dumela Rra! / Dumela Mma!

O tsogile jang?

A rona babui ba Setswana re simololeng, re kwaleng di article, re godiseng puo e ya rona.

Go na le di article di le 67. Dingwe tsa tsone, le tse di tlhokang go kwalwa ke tse:

A re yeng Ko kgotleng, re buisanyeng, re arabe dipotso. Ko kgotleng ke ko go yang bagolo fela.

O ka bona thuso gotsweng Go simolola wikipedia ka puo e nngwe.


For edit and translate this template, go to Template:Languages and click Edit